Fiskeindustrien har hatt gunstige regler for bruk av permitteringer. Der man har sluppet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Da flere selskap varslet permitteringer i forbindelse med grunnrenteskatten varslet regjeringen at de ville se på regelverket.

Dagens permitteringsregler ble innført i bakgrunn på råvaretilgangen på tradisjonelt fiske.

– Mye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang. Derfor ønsker vi en gjennomgang for å blant annet se på om særreglene kan begrenses til den delen av næringen som baserer sin aktivitet på villfisk, SA arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding 1. februar.

Da varslet hun at de ville invitere sentrale aktører til en arbeidsgruppe som skal se om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov.

Rapport til sommeren

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte ut invitasjon til en rekke sentrale organisasjoner til å være med i gruppen. Departementet opplyser i en epost til Intrafish at følgende er med i arbeidsgruppen:

 • Kurt Weltzien – NHO
 • Anne-Beth Skrede – LO
 • Kristin Alnes – Sjømat Norge
 • Tonje Vangen – Sjømatbedriftene
 • Yngve Hansen – NNN
 • Maria Bjørnsen – Fellesforbundet
 • Kjetil Woldmo – Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Markus Holmemo – Nærings- og fiskeridepartementet
 • Sverre Try – Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeidet ledes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Gruppen skal levere en rapport innen 1. juni 2023.

Slipper å betale

I andre bransjer der det permitteres må de fleste norske arbeidsgivere betale lønnen de første 15 dagene. Bedrifter som driver med foredling av fisk er fritatt dette. Nav betaler dermed dagpenger fra første dag. Mjøs Persen har tidligere i et skriftlig svar til SV-representanten Kirsti Bergstø vist til at dette har kostet staten rundt 15 millioner kroner i perioden 2018-2021, men dette anslaget er usikkert.

Mandat arbeidsgruppe
 • Beskrive kort utviklingstrekkene i fiskeindustrien med hensyn på aktivitet, organisering og tilgangen på råstoff og beskrive hvilke typer tilknytningsformer som benyttes i næringen og bruken av permitteringer, både i den delen som får sitt råstoff fra oppdrett og den som mottar villfisk
 • Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff (oppdrettsfisk vs. villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.
 • Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett, villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
 • Vurdere om begrunnelsen for særreglene fortsatt har gyldighet i ulike deler av næringen.
 • Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.
 • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.
Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det er ikke uvanlig med sesongvarierte permitteringer i foredlingsindustrien. Nylig meldte Mowi at rundt 80 ansatte i produksjonen på Mowis lakseslakteri på Ulvan blir permittert på grunn av mangel på råstoff og biologiske utfordringer.