De to utviklingstillatelsene til selskapet gis for konseptet «Salmon Zero», som ble utviklet av teknisk sjef i Eide Fjordbruk, Erlend Eide.

Eide Fjordbruk søkte opprinnelig om tre utviklingstillatelser for det lukkede merdsystemet Salmon Zero i 2017. Fiskeridirektoratet mente at konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon», og avslo søknaden 6. desember 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) tok klagen til følge, og fastslo i et vedtak 7. januar 2020 at vilkåret om betydelig innovasjon var oppfylt.

NFD gikk imot Fiskeridirektoratets argumenter om at Salmon Zero var en videreføring av allerede eksisterende teknologi, men heller at prosjektet samlet sett vil innebære utvikling av ny teknologi.

Eide Fjordbruk har siden sendt oppdaterte opplysninger om økonomien i prosjektet og forslag til målkriterier, til Fiskeridirektoratet.