Visningstillatelse
  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Formålet er «å bedre kunnskapen om akvakultur for publikum»
  • Det er Fiskeridirektoratet som utdeler visningstillatelser
  • Ifølge direktoratet er det strenge vilkår, og «kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen»
  • Samlokalisering med andre typer tillatelser er ikke tillatt.
  • Ved utgangen av 2021 er det registrert 28 visningstillatelser i Akvakulturregisteret. Tildelt biomasse til visningstillatelser og tilsagn om visningstillatelser utgjør til sammen 21 720 tonn MTB.