Det går fram av en pressemelding fra Grieg Seafood onsdag.

– Det aller viktigste er at alle ansatte kom fra denne forferdelige hendelsen i god behold. Vi er veldig glade for at skadene i all hovedsak kun er materielle. Samtidig jobber vi hele tiden svært hardt for å unngå rømming fra alle våre anlegg. Vi er bevisste på at vi oppdretter laks i nærheten av Altaelva, verdens beste villakselv, og vårt ansvar for å unngå å påvirke den. Vi er lettet over at skredet ikke har ført til en større rømming. Men hver fisk som rømmer en for mye, og vi er ikke fornøyde med at vi per nå har fanget seks oppdrettslaks i gjenfangstgarnene, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Grieg Seafood skriver at fire ansatte var inne på fôrflåten på anlegget da skredet kom. Ingen av dem ble skadet og alle kom fra hendelsen i god behold.

De ansatte på anlegget følges tett opp, både av Grieg Seafood Finnmark og bedriftshelsetjeneste, ifølge meldingen.

Bilde fra snøras ved lokaliteten Davatluft utenfor Stjernøya i Alta. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet

Ingen større rømming

Fiskeridirektoratet konkluderte tirsdag kveld med at det ikke var funnet sted en større rømming etter snørraset ved Davatluft og at det ikke var funnet noen hull i merdene.

I helgen kom det betydelige nedbørsmengder i området, som igjen økte risikoen for snøskred. Grieg Seafood Finnmark erkjenner at selskapet ikke fulgte dette opp på tilstrekkelig måte.

– Når vi nå har gått gjennom hendelsesforløpet og risikovurderingene, ser vi at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helgen som var. Det beklager vi veldig. Vi burde blant annet forsøkt å ta ned snø kontrollert i løpet av helgen. Jeg vil rose de ansatte for riktig håndtering både i forkant og etterkant av raset. De vurderte forholdene som for utrygge til å gå ut på ringene, som var helt etter boken, sier Nikolaisen.

Vidar Aamo Nikolaisen er regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark. Foto: Grieg Seafood

– Sammen med skredeksperter og de ansatte på anlegget skal vi nå lage et opplegg for å følge skredrisikoen enda tettere opp gjennom resten av vinteren. Merden som ble mest påvirket i begge snøskredene vil stå tom frem til flyttingen, uttaler han videre.

Seks oppdrettslaks er så langt funnet i gjenfangstgarnene. Disse fiskene ble sannsynligvis skyllet over merdkanten da skredet pågikk. Gjenfangstgarnene vil stå så lenge som nødvendig, og beslutningen vil tas i samråd med Fiskeridirektoratet.

Grieg Seafood skriver videre at fisken er robust og ser ut til å ha tålt hendelsen relativt godt. På grunn av skade i flytekragen til den ene merden vil denne fisken flyttes til en annen ledig og uskadet merd i anlegget.

Lokaliteten i prosess for å flyttes til et sikkert sted

Det gikk også to store skred ved oppdrettsanlegget i 2018, med få dagers mellomrom. Avisen Altaposten skrev om skredet den gangen, hvor det ene skredet gikk bare timen etter at to arbeidere forlot merdkantene i Davatluft.

Grieg Seafood Finnmark satte ifølge meldingen umiddelbart i gang med en prosess for å flytte anlegget til et sikkert sted, som blant annet innebar skredutredninger og nødvendige søknadsprosesser.

18. februar 2020 ble ny plassering av lokaliteten godkjent av Troms- og Finnmark fylkeskommune. Planen har deretter vært å flytte anlegget etter at nåværende fisk er slaktet ut i sommer, noe også Fiskeridirektoratet støttet.

Tett oppfølging

Før siste utsett av fisk, høsten 2019, gjennomførte Grieg Seafood Finnmark risikovurderinger der blant annet fare for snøskred ble vurdert. Selskapet identifiserte avbøtende tiltak for å redusere risiko, som tett oppfølging av snøskredfaren, ekspertvurderinger ved behov og helikoptertokt med lydutstyr for å utløse skred i en tidlig og ufarlig fase. Tiltakene ble tett fulgt opp gjennom vinteren 2020.

Grieg Seafood skriver i meldingen at de vil takke alle som har bistått i undersøkelser og opprydding de siste dagene.

– Vi har fått tilbud om bistand fra andre oppdrettsselskap, leverandører, fiskere og andre Altaværinger som har vært i området. Det er vi veldig takknemlig for. Det er forferdelig å oppleve et snøskred, og godt å kjenne støtte fra lokalsamfunnet rundt oss, sier Nikolaisen.

Arbeidet med opprydning vil pågå en stund til.