Brevet ble sendt ut onsdag (lille julaften), og publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.

SalMar har lenge frontet sitt konsept med havmerden, og sendte raskt inn søknad om utviklingskonsesjoner da det ble åpnet for det i slutten av november.

”Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer vi at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av utviklingstillatelser”, heter det i brevet fra Fiskeridirektoratet.

Det presiseres at det ikke er et endelig tilsagn.

”For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om utviklingstillatelser må også den videre behandlingen i saken støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen med utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette”, heter det i brevet.

Ocean Farming har søkt om åtte utviklingskonsesjoner for å realisere prosjektet.