Fiskeriministeren møtte mandag aktører fra norsk sjømatnæring for å diskutere følgene av Russlands invasjon av Ukraina for sjømatnæringa og maritim næring.

Møtet som foregikk på video, tok for seg konsekvensene av handel og samarbeid med Ukraina, samt sanksjoner mot Hviterussland og Russland og Norges fiskerisamarbeid med russerne.

I etterkant av møtet, skriver Skjæran i en epost til Fiskeribladet at det er helt grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet.

– Utestengelse er ikke aktuelt

– Dette er et av de områdene som fortsatt skal opprettholdes, sammen med fiskeriforskningssamarbeidet. Det er ikke aktuelt å stenge russiske fiskefartøy ute av norsk økonomisk sone. Gjensidig soneadgang for norske og russiske fartøy i hverandres økonomiske soner, følger av våre forpliktelser etter rammeavtalen om fiskerisamarbeidet og den årlige fiskeriavtalen med Russland, sier Skjæran og legger til:

– Det ligger ingen adgang i avtalene til å gjøre endringer i dette, en utestengning fra NØS vil bryte med våre forpliktelser i avtalene. Det er heller ikke hjemmel i fiskeriregelverket til å forby landinger fra russiske fiskefartøy ut ifra utenrikspolitiske hensyn.

Advarte mot havnestenging

I forrige uke advarte talsperson Sergej Sennikov i Russlands største fiskeriselskap Norebo, mot konsekvensene av å utestenge russiske fartøy fra norske havner.

– Om Norge stenger sine havner for russiske fiskefartøy kan det være brudd på gjeldende avtaler mellom Norge og Russland, skrev Sennikov i en sms til Fiskeribladet.

Videre påpekte Sennikov at dette kunne medføre at også Russland stengte sine havner for norske fartøy:

– På lang sikt vil det være ødeleggende for fiskerisamarbeidet mellom våre land. I tillegg kan jeg si at dette hovedsakelig vil ramme vanlige folk som jobber i næringa både i Russland og Norge.

– Ingen ensidige norske sanksjoner

Skjæran skriver at Norges linje har vært å samarbeide med EU og NATO, og slutte opp om EUs restriktive tiltak mot Russland.

– Vi er nå i ferd med å innføre en historisk stor pakke med tiltak. Fra norsk side har vi stilt alt bilateralt samarbeid med russiske myndigheter i bero, med noen unntak som for eksempel det operative samarbeidet om søk og redning, kyst- og grensevaktens operative kommunikasjon med russiske motparter og det norsk-russiske fiskerisamarbeidet som vi har hatt gjennom mer enn 50 år, skriver Skjæran.

Ministeren bekrefter det Fiskeribladet omtalte i forrige uke, at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner - og at det gjøres tilsvarende vurderinger i Norge.

– Vi vedtar ikke ensidige norske sanksjoner, og vi vil se våre vurderinger i sammenheng med fiskerisamarbeidet. Selv om vi står i en vanskelig situasjon nå, deler vi fortsatt Barentshavet med Russland og vi får ikke en forsvarlig forvaltning av fiskebestandene uten samarbeid. Jeg vil understreke at Norges reaksjoner er rettet mot russiske myndigheter og det russiske regimet. Det russiske folket som sådan er ikke skyld i det som nå skjer, og vi er ikke ute etter å reagere mot medmenneskene i vårt naboland, skriver Skjæran i eposten.

– Noe av det siste som blir rammet

Anna Shulaeva, offisiell russisk representant for de føderale fiskerimyndighetene ved Russlands ambassade i Norge, var i forrige uke klar på at Russland ønsker å ivareta fiskerisamarbeidet med Norge:

– Fra vår side vil vi forsøke å opprettholde dette unike samarbeidet og faglige dialogen i den grad det er mulig under dagens omstendigheter, uttalte Shulaeva til Fiskeribladet fredag.

Forsker Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, påpekte overfor Fiskeribladet i forrige uke at det får store konsekvenser dersom fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland bryter sammen.

– Gjennom historien har man alltid vært flinke til å skjerme dette samarbeidet mot påvirkning fra storpolitikken. Det har vært ekstremt robust. Derfor tenker jeg at fiskerisamarbeidet er noe av det siste som vil bli rammet, uttalte Jørgensen i et intervju med Fiskeribladet.