Det kommer frem i en pressemelding fra Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, også kjent som OURO.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2019 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO i meldingen.

Organisasjonen har gjennom målrettede uttak redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i 27 vassdrag over hele landet. I tillegg er det tatt ut fisk fra kilenøter i sjø, i forbundet til tre vassdrag.

OURO fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2019. Organisasjonen har, som i tidligere år, utført uttaket av oppdrettsfisken med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der det har vært egnet.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.

2019 hadde høyeste antallet rømninger på fem år

Det ble rapportert mange rømninger i fjor, men ifølge OURO, fungerer tiltakene som er iverksatt.

– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2019 var preget av at det rømte en del fisk, noe også økt uttak fra OURO gjenspeiler. I de OURO elver hvor det ble registrert oppdrettsfisk ved drivtelling før uttak klarte vi i snitt å ta ut 84,5% av den rømte fisken. I tillegg ble det gjort uttak med andre metoder. Det er svært gledelig å se at vi får fanget mye av fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

OURO viser til statistikk som viser at tiltakene deres reduserer forekomsten av rømt oppdrettslaks i elvene betraktelig.

Tabellen nedenfor viser resultat før og etter uttak fra 2016–2019. Nedgang i grønn søyle (antall elver under 4%) fra 2018 til 2019 skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019. Dette skyldes at det er blitt færre elver med høye innslag i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet. Foto: Statistikk OURO.

Har aldri tatt så mye rømt oppdrettsfisk i elvene som i 2019

I Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2018 kartla innslag av rømt oppdrettsfisk i 205 vassdrag. Av vassdragene valgte OURO 51 elver. Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk i 37 av disse elvene.

Om OURO

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, er også kjent under forkortelsen OURO.

  • Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.
  • Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.
  • Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.

«De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2018, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før», skriver OURO.

Organisasjonen legger også til at 9 av OURO-elvene ikke er med i tabellen for 2019. Årsaken er at det ikke var mulig å beregne prosentvis innslag ved kun bruk av drivtellinger. Sikten var enten for dårlig, eller vannføringen for stor.

Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk fra flere av disse elvene i tillegg til uttak fra tre kilenøter i sjøfasen.

– OURO har aldri tatt ut så mye rømt oppdrettsfisk i elvene som i 2019. Dette uttaket før gyting reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. Vi er glade for å ta ut en så stor andel av den rømte fisk, sier Paulsen.

I pressemeldingen takker styret i OURO leverandører av utfiskingstjenester for:

« … veldig god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre».

Les også: