Havforskerne råder forvaltningen til å fortsatt beskytte torskegytefelt langs hele kysten mot torskeoppdrett og å vurdere restriksjoner mot flytting og levendelagring. Det kommer frem i en fagrapport som Fiskeridirektoratet har bestilt fra Havforskningsinstituttet (HI).

Bærekraft

Bakgrunnen for bestillingen er en voksende interesse for oppdrett av torsk, og direktoratet har derfor behov for oppdatert kunnskap om mulige risikoer.

– Denne fagrapporten vil vi legge til grunn for å sikre at forvaltingen av torskeoppdrett blir bærekraftig framover, sier seksjonssjef Mette Remø i Fiskeridirektoratet, i en pressemelding.

Å beskytte torskegytefelt og være restriktive med flytting og levandelagring, er særlig viktig i indre fjorder med små og sårbare kysttorskbestander, for å redusere risikoen for negativ påvirkning ifølge forskerne.

Mangler kunnskap

I rapporten peker forskerne på at en mangler kunnskap om effektene av genetisk påvirkning fra oppdrettstorsk til villtorsk. Forskerne mener risikoen er høyest hos svake bestander av kysttorsk. Risikoen for negativ påvirkning er også avhengig av hvor høyt presset fra oppdrett er, sammenlignet med størrelsen på lokale bestander, samt graden av ulikheter mellom oppdrettstorsken og villtorsken.

– HI peker blant annet på at ved å bruke steril torsk i oppdrett blir risikoen for genetisk påvirkning på ville torskebestander tatt bort, og instituttet foreslår derfor at en ser nærmere på det å bruke steril torsk, sier Remø.

Sykdom og parasitter

Videre viser forskerne til at rømt oppdrettstorsk også kan spre sykdom til villfisk eller påvirke økosystemene på flere måter, for eksempel ved beiting eller konkurranse om beiteområde. Som følge av klimaendringer vil også sykdommer og parasitter som før hadde en temperaturbarriere enten sørover eller nordover, kunne bevege seg inn i nye områder. Det gjør at sykdomsbildet i dag kan være endret siden sist det var en stor satsning på torskeoppdrett.

HI foreslår i sin rapport at problemstillinger knyttet til sykdom og sykdomsspredning blir tatt hensyn til i forvaltningen.