I 2020 var det totale tapet av oppdrettslaks i sjøen på 60,3 millioner, 52,1 millioner av dem dødfisk, ifølge den ferske fiskehelserapporten som ble lagt frem onsdag morgen. Det er ikke langt unna rekorden på 53,2 millioner, som ble satt året før.

Den nasjonale dødligheten ligger i 2020 på 14,8 prosent.

Mangler gode dødelighetstall

Ifølge Veterinærinstituttet kunne det høye antallet dødfisk i 2019 forklares delvis med algekatastrofen i Nordland og Troms, der omtrent åtte millioner laks døde på forsommeren.

– Vi finner ikke noen enkelthendelse som kan forklare den høye dødeligheten i 2020, står det i rapporten. Veterinærinstituttet forklarer også at de mangler gode tall på dødeligheten hos laksefisk i settefiskfasen, skriver instituttet.

Hovedfunnene i rapporten blir onsdag lagt frem av Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet. Den årlige rapporten, som tar for seg helse- og velferdssituasjonen for fisk, bygger på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier, i tillegg til en spørreundersøkelse som går ut til aktører innen fiskehelse og forvaltning.

Under hennes fremlegging beskrev Sommerset dødfiskproblematikken som kompleks, og legger til at forklaringen trolig ikke ligger i at det er lagt ut mer fisk.

Selv om dødligheten er 14,8 prosent nasjonalt er det store regionale forskjeller, forteller Sommerset. Den laveste befinner seg i produksjonsområde 13 (6,7 prosent), helt nord i landet, mens den høyeste dødligehen befinner seg i produksjonsområde 4 på Vestlandet, der tallet er 27,2 prosent.

Fiskehelserapporten
  • Legges frem 10. mars.
  • Er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk.
  • Utarbeidet ved bruk av offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier, samt en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning.

Ingen tegn til sykdomsnedgang

Ifølge rapporten viser tallene også at antallet håndteringskrevende medikamentfrie avlusninger fortsetter å øke fra 2019 til 2020, samt at det heller ikke er noen tegn til nedgang i antall tilfeller av smittsomme sykdommer.

– Snarere ser vi en økning der vi har sammenlignbare tall, vurderer Veterinærinstituttet.

Ifølge instituttet er det to listeførte sykdommer som skiller seg ut med en klar økning sammenlignet med tidligere år: Infeksiøs lakseanemi (ILA) og furunkulose.

– Det var 23 nye påvisninger av ILA i 2020, alle på oppdrettslaks i sjø, står det i rapporten.

Sykdommen er påvist i syv produksjonsområder, og 15 av de 23 påviste tilfellene har skjedd i PO 10–12 (Troms og Finnmark)

– Vi må hele tiden være i forkant her. Ambisjonene må være å holde antall utbrudd til et minimum, og hele næringen må bidra til dette, uttalte fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen under sin innledning onsdag morgen.

Omtrent halvparten av de nye tilfellene av ILA i 2020 er ikke blitt knyttet til tidligere kjente utbrudd, og fremstår ifølge Veterinærinstituttet som primærutbrudd.

I samme periode ble det påvist furunkulose i fem sjølokaliteter med laks, alle i Namsenfjordområdet.

Nedenfor kan du se dødlighetstallene for oppdrettslaks fordelt på region i perioden 2018-2020:

Produksjonsområde Dødlighet 2018 Dødlighet 2019 Dødligheten 2020
1 6 10,8 11,3
2 16,3 15,7 14,4
3 20,8 19,1 19,9
4 18 19,4 27,2
5 13,7 15 15,2
6 16,4 12,1 13,5
7 8,2 7,9 10,5
8 13,3 10,2 9,7
9 12,9 28,8 9,6
10 8,4 23 10,2
11 9,6 10,7 15,7
12 11,6 8,2 11,1
13 9,4 16,1 6,7

– Store mangler

I rapporten peker Edgar Brun, som er avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd i Veterinærinstituttet, at oppdrettsnæringen er på vei inn i en ny fase, der store teknologidrevne anlegg etableres på land og som gigantiske konstruksjoner til havs, og at det eksisterer forventinger om stor økonomisk gevinst.

– Nok en gang ser vi at teknologien løper mye fortere enn biologien, og kunnskapen som disse anleggene burde hvile på har store mangler, skriver han.

Brun peker på at de eksisterer uløste miljø-, velferds-, helse- og smitteutfordringsspørsmål knyttet til disse innovasjonene.

– Det krever stor forskningsinnsats for å sikre at disse utfordringene blir ivaretatt i denne nye generasjonen av anlegg, sier han.