Formålet med det nye selskapet er å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for oppdrett av laks i industriell skala. Atlantis Subsea Farming har nå søkt om seks utviklingstillatelser for å muliggjøre storskala utvikling og uttesting av det nye teknologiske- og driftsmessige konseptet, opplyses det i en pressemelding.

- Arbeidet med Atlantis har foregått siden sommeren 2014, og det fremste av kompetanse fra de tre selskapene har vært, og vil bli, involvert i arbeidet med å realisere dette, skriver de.

- Atlantis vil gjennom sitt utviklingsarbeid bidra til bedre og mer bærekraftig utnyttelse av dagens lokaliteter samt åpne muligheten for å ta i bruk eksponerte lokaliteter i større utstrekning enn i dag. Målet er også å oppnå produksjons- og fiskevelferdsmessige gevinster gjennom at anleggene skal opereres i nedsenket posisjon og derfor i langt mindre grad være eksponert for miljømessige og fysiske overflatepåvikninger, heter det i pressemeldingen.

Selskapene opplyser at det i en storskala uttesting vil bli vektlagt å fremskaffe tredjeparts dokumentasjon for fiskens velferdsmessige status og produksjonsytelse, anleggets teknologiske egenskaper og ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhet for de ansatte.

- Risikoen knyttet til prosjektet er høy og utprøvingen av de teknologiske og driftsmessige løsningene krever stegvis storskala uttesting ut over det som kan gjøres i etablerte oppdrettsanlegg basert på tradisjonelle driftsmetoder. Det er derfor avgjørende for videre fremdrift og en metodisk gjennomføring at man får tilgang til utviklingstillatelser, skriver de.