- All produksjon til og med august er selt, og i tillegg har kundane våre no lagt inn reservasjon for heile produksjonen ut året, fortel dagleg leiar Kjell Gunnar Lund i Biofeed til IntraFish.

Årskapasiteten er ein produksjon på 3.000 tonn. Totalt gir det 150.000 tonn ferdig laksefôr. På kundelista står tre fôrprodusentar. Danske Aller Aqua, norske Polarfeed og færøyske Havsbrún. Lund trur interesse frå andre store fôrprodusentar for tilsetninga har medverka til at selskapet no er utselt.

Før jul kom nemleg forskingsrapporten frå Nofima som gav dokumentasjonen på at dei naturlege minerala i Biofeed Forte gjer auren meir motstandsdyktig mot lakselus på grunn av produksjonen av ekstra slim. Over nyttår kom Alle Aqua sitt nye fôr på marknaden, og i dag er det fleire selskap som brukar spesialfôret på kommersiell basis.

Blir brukt kommersielt

I dag er det i bruk på sju lokalitetar, og resultata har ikkje latt vente på seg. Ifølgje Lund har fleire aktørar ikkje hatt behov for våravlusing der spesialfôret er brukt.

Aller Aqua sette i november ut fisk i storskala forsøk på matfiskanlegget Vadheim i Sogn og Fjordane. Lund fortel at dei denne veka berre fann ei vaksen holus under luseteljinga på fisken der. I anlegget står det 400-500.000 fisk. Nyleg gav Regionalt forskingsfond Vestlandet selskapet tre millionar kroner i støtte til å teste, dokumentere og forklare kva effektar tilsettingane har med omsyn til luspåslag hos både aure og laks.

- Aktørane som har brukt dette, bestiller no fôr kvar veke etter resultata dei har fått, fortel Lund.

Den store interessa gjer at Biofeed no truleg vil gå i gang med å utvide fabrikken i september. Byggetida for å doble kapasiteten er rekna til tre månadar, og vil koste mellom 30 og 50 millionar kroner.

- Me har enno litt is i magen og vil vere sikre før me går vidare. Men me har tomt, og grunnarbeidet er gjort. Bygginga vil gå raskt, for det me treng er meir plass og nokre fleire produksjonsceller, fortel Lund.

Går også til andre artar

Men interessa kjem ikkje berre frå laksenæringa. Biofeed har også signert kontrakt med ein større oppdrettsaktør i Russland som driv oppdrett på andre artar. Selskapet har også fått gode tilbakemeldingar frå Hellas der fôrtilsetninga er brukt i forsøk med sea bass og sea bream.

Biofeed vart skilt ut som eige selskap i fjor. Første året som eige selskap gav inntekter på nær 50 millionar kroner og eit resultat før skatt på 10,3 millionar kroner.

- Det er investert mykje i forsking og utvikling før selskapet vart skilt ut i fjor. Men tala for det første året er gode. I år vil med doble, kanskje tredoble, inntektene. Samstundes som forsking og testing har skjedd, har me utvikla produktet. No er det tredjegenerasjon biofeed som vert produsert, fortel Lund.