Nærings- og fiskeridepartementet melder at Havbruksutvalget har fått utsatt fristen til å levere sin utredning. Den var ventet i mars, men nå har de fått utsatt fristen til ut september 2023.

Det er utvalgsleder, Linda Nøstbakken, som på vegne av et samlet utvalg har bedt om utsettelse.

– Når utvalget nå ber om mer tid til jobben med å se på hvordan tillatelsessystemet for havbruksnæringen bør innrettes for fremtiden, så lytter jeg til det. Det er viktig at utvalget gjør en grundig jobb med å vurdere hvordan vi kan få et enklere og mer helhetlig system, som bidrar til bærekraftig vekst i næringa og i tillegg tar hensyn til villaksen, og legger til rette for størst mulig verdiskaping for samfunnet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en melding på departementets sider.

Havbruksutvalgets mandat
  • Vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, herunder hensynet til bestander av vill anadrom laksefisk, og som legger til rette for størst mulig verdiskaping for samfunnet.
  • Vurdere om og i hvilken grad biosikkerhetshensyn bør implementeres i tillatelsessystemet.
  • Evaluere ordningen med avgrensning av tillatelsene i MTB, og ev. foreslå endringer i hvordan tillatelser avgrenses.
  • Vurdere om fremtidige oppdrettstillatelser bør være tidsbegrensede
  • Vurdere implementering og overgang til et ev. nytt system
  • Vurdere hvordan en kunnskapsorientert forvaltning av havbruksnæringen kan foregå på en effektiv og samordnet måte.
  • Vurdere behovet for og ev. foreslå endringer i akvakulturloven, og ev. andre lover som er berørt av forslagene, herunder vurdere om det kan oppnås forenklinger gjennom harmonisering med plan- og bygningsloven, der denne kommer til anvendelse.
Kilde: https://havbruksutvalget.no/mandat/

Meldingen om utsettelsen kom mandag ettermiddag. Samme dag som Skjæran selv viste til Havbruksutvalget i et skriftlig spørsmål. Han viste da til at han ville være på utvalgets rapport i spørsmål om hva som skjer videre med vederlagsfrie konsesjoner i torskeoppdrett.

Norsk Industri reagerer

Bransjesjef i Norsk Industri, Stål Hegglund, er kritisk til at utredningen lar vente på seg.

Stål Heggelund er bransjesjef i Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene (Norsk Industri). Foto: Norsk Industri

– Det er klart at det er bekymringsfullt at man nå må vente mye lengre på havbruksutvalget sin innstilling. Mange av de prosessen som departementet og andre politikere viser til er nettopp å få uttalelsen fra dette utvalget, sier Hegglund til Intrafish.