Svaret på hvor mange jobber norsk sjømatnæring egentlig skaper, er rundt 60.000 mener Sintef, mens en rapport fra en konsortium bestående av Nofima, Norce og Menon Economics mener det er 92.000 sysselsatte, eller 78.500 årsverk.

Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering (FHF) har i flere år bestilt såkalte ringvirkningsrapporter for norsk sjømatnæring. Sintef har i mange år hatt oppdraget, mens det i år var Nofima sammen med Norce og Menon Economics som var ansvarlige for rapporten.

Sintef Ocean valgte likevel å publisere en kort rapport. De to rapportene har til dels store avvik.

Noen hovedpunkter fra rapportene:

Sintef oppsummerer:

Totalt verdiskapningsbidrag (målt i bidrag til bnp, inkludert ringvirkninger) ligger på «rundt 100 milliarder kroner», mens samlet sysselsettingseffekt er på «rundt 60.000 årsverk». Omtrent halvparten av disse er sysselsatt direkte i næringen.

Nofima, Norce og Menon Economics oppsummerer:

Total sysselsettingseffekt på «i overkant av 90.000» og total verdiskaping på 127 milliarder kroner. Litt over halvparten av sysselsettingen var indirekte, som effekt av kjøp av varer og tjenester.

Menon: Mer leverandørbedrifter med

IntraFish har bedt de ulike forskerne forklare hvordan rapportene deres kan avvike så mye. Sveinung Fjose i Menon Economics svarer på vegne av konsortiet med de høyeste anslagene.

Sveinung Fjose i Menon Economcs. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

Han skriver at det er tre grunner til at deres anslag ligger høyere enn Sintef sine:

  • Vi har inkludert en større andel av leverandørbedriftene i vår analyse. På den måte fanger vi implisitt også opp næringens investeringer, som i 2019 beløp seg til om lag 16 milliarder kroner
  • Ved å inkludere leverandørleddet, får vi også med leverandørleddets eksport. Den er betydelige som følge av vekst innen akvakultur i andre land
  • Vi har faktiske innkjøpstall å basere beregningene våre på

Fjose i Menon skriver videre at de er svært åpne på metodikk i sin rapport, og at lesere «med en viss økonomisk kompetanse» lett kan ettergå det.

– Vi ønsker ikke å kritisere Sintef, men står fast på at vi har gjort en grundig og solid analyse, basert på unike data, skriver han.

Akva Group leverer utstyr til oppdrettsnæringen. Effektene fra leverandørindustrien behandles ulikt i de to rapportene, noe som delvis forklarer ulikhetene i resultater. Foto: Anders Furuset

Sintef: Vår metode gir et nøkternt og realistisk anslag

Det er Ulf Winther som svarer på vegne av Sintef. Han skriver i en epost at deres anslag er «et nøkternt og realistisk anslag over direkte virkninger og ringvirkninger for bidraget til bnp og sysselsettingseffekten i sjømatnæringen».

Ulf Winther Foto: Marintek

Winther skriver som Fjose at Sintef sin modell ikke inkluderer leverandørnæringen i kjerneleddet.

– Hos oss kommer alle leverandører som ringvirkninger og vi beregner både direkte ringvirkninger, som skapes hos dem som leverer direkte til de fire delene i kjerneleddet og de som leverer til de leverandørene igjen. Men det er også andre ulikheter i metodene vi bruker, som vi ikke går inn på her, skriver Winther.

Han erkjenner at det er uheldig at de to analysene har så store avvik.

– Det er klart uheldig for alle brukerne av tallene. Men det er viktig å påpeke at man ikke kan si at noen resultater er riktige og andre er feil.

– På generelt grunnlag, hva skal slike ringvirkningsrapporter primært brukes til, og hvor stor usikkerhet er det heftet ved dem?

– Ringvirkningsrapporter, som de vi har laget, synliggjør den samfunnsmessige betydningen av en næring. Spesielt viktig er det å få fram hvilke ringvirkninger som skapes, da disse ofte blir glemt når en nærings samfunnsmessige betydning diskuteres. Slik sett vil vi påstå at våre rapporter har bidratt til å sette sjømatnæringens verdiskaping på kartet og ikke minst synliggjøre hvilken virkning næringen har på leverandørleddet og hos dem som leverer varer og tjenester til leverandørene. Da snakker vi om alt fra typiske leverandører, som for eksempel de som leverer fôr og merder til havbruk og de som leverer båter og fiskeredskap til fiskeflåten, til den lokale rørleggeren og elektrikeren.

Det er også viktig å understreke at vi hele tiden lagt til grunn at beregningene skal være nøkterne og realistiske, og at det vil tjene alle parter på sikt, svarer Winther.

Les også:

FHF: Ringvirkningsanalyser har en verdi for mange