FAKTA om ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks.
  • Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
  • Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.
  • Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet.

Lokaliteten drives av Salmar Farming i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø, Skretting og Stim, opplyser Mattilsynet.

Salmar Farming avd. Troms varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet i meldingen.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

På grunn av nærhet vil også lokaliteten Mollvika bli underlagt samme restriksjoner.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.