Losna Seafood har vunnet saken mot Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Ilaks. Saken gikk i Sogn og Fjordane tingrett over fire dager i september.

– Dette var en god og viktig dag for hele bransjen, sier Geir Nordahl-Pedersen til Ilaks.

Etter å ha lest gjennom dommen er ikke Nordahl-Pedersen, ifølge nettstedet, i tvil om at staten har brukt regelverket feil og han tror de baner vei for en hel næring med dommen.

Losna Seafood fikk i 2020 en konsesjon til å produsere laks på land. Anlegget skulle ha en årlig kapasitet på 28.600 tonn og bli bygget i Djupvika på Losna i Solund kommune. Men Fiskeridirektoratet omgjorde vedtaket fordi de mente at anlegget regnes å ligge i sjøen, og ikke på land.

– Vi skjønner fortsatt ikke grunnen til at konsesjonen ble trukket tilbake, sa Geir Nordahl-Pedersen i Losna Seafood til IntraFish i juni.

Flere klagerunder

Etter to klagerunder i hos departementet (se faktaboks) valgte selskapet å trekke staten for retten i saken.

Advokat Asgeir Nygård hos Regjeringsadvokaten uttalte dette til IntraFish i juni:

– Det sentrale spørsmålet i saken er om det omsøkte anlegget er «på land», noe departementet mener det ikke er, forteller Nygård, og viste til laksetildelingsforskriftens paragraf 28 d.

Nå får altså Losna Seafood tilbake konsesjonen og kan produsere laks på land. Ifølge Ilaks tar selskapet nå videre skritt for å komme i mål med prosjektet.

Saken
  • 11. mai 2020 ga Vestland fylkeskommune Losna Seafood AS tillatelse til å etablere akvakultur på land på Losna i Solund kommune.
  • Fiskeridirektoratet varslet 15. mai 2020 omgjøring av fylkeskommunens vedtak. Begrunnelsen for dette var at direktoratet var i tvil om anlegget var «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.
  • Fiskeridirektoratet fattet 2. juli 2020 vedtak om omgjøring av tillatelsen, som følge av at vedtaket til Vestland fylkeskommune var ugyldig. Resultatet var at tillatelsen falt bort.
  • Losna Seafood klaget 20. august 2020 på Fiskeridirektoratets vedtak, da de mente at anlegget var «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.
  • Saken ble klagebehandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 25. februar i fjor. Departementet kom da til at vilkåret «på land» i laksetildelingsforskriften § 28d ikke var oppfylt i saken, og at Fiskeridirektoratets omgjøringsvedtak skulle opprettholdes.
  • I brev av 8. mars 2021 anmodet så PwC, på vegne av Losna Seafood AS, departementet om å omgjøre sitt vedtak fra 25. februar i år. Departementet behandlet omgjøringsbegjæringen, men fant ikke funnet grunn til å endre sitt opprinnelige vedtak. Departementets avslag på tillatelse til akvakultur på land av 25. februar 2021 ble opprettholdt.
  • Senere i år møter Losna Seafood departementet i retten om saken.