En ny rapport fra organisasjonen WSI (Women in Seafood Industry) viser at kvinneandelen i de 100 største sjømatselskapene i verden nå er på 14 prosent i toppledelse og styrer.

Det er en svak økning fra tidligere. Tall fra samme rapport i 2016 var på 9,1 prosent.

Det vil si at sjømat fortsatt ligger bak olje og gass-sektoren og finans, hvor kvinneandelen i de 100 største selskapene globalt er på henholdsvis 17 og 23 prosent, ifølge rapporten.

Bare fem prosent av sjømatselskapene som var med i undersøkelsen hadde over 40 prosent kvinner i ledelse, samme andel som i 2019.

Norsk lov gjør at børsnoterte selskap siden 2006 har vært pliktig til å ha en kvinneandel på 40 prosent i styrene – men nivået er ikke like høyt i konsernledelsen. Det gjelder også for norsk sjømatsektor.

– Kunne gjerne vært annerledes

Norway Royal Salmon skiller seg ut blant de norske børsnoterte oppdrettsselskapene, med ingen kvinner i ledelsesgruppen.

Charles Høstlund er administrerende direktør i NRS. Foto: Anders Hannemose Furuset

– Tallet kunne gjerne vært annerledes, men i dag har vi en konsernledelse som består av fem menn. Så er det slik at vi jobber kontinuerlig med å finne den riktige sammensetningen av kompetanse på alle nivåer i selskapet, og vi har mange dyktige kvinner som sitter i ulike ledergrupper i selskapet, skriver administrerende direktør Charles Høstlund i en epost til IntraFish.

– Er spørsmålet om kvinner i lederstillinger noe NRS er opptatt av?

– Vi er både opptatt av det og jobber med det. Ved enhver rekruttering, også til ledergrupper i selskapet, ser vi etter mangfold innenfor kunnskap, kjønn og andre parametere. Det vil kreve kontinuerlig oppmerksomhet å utvide mangfoldet også i vårt selskap

Statistikk fra SSB viser at kvinneandelen i Norge i oppdrettsdelen av havbruk totalt var på 18 prosent i 2019, to prosentpoeng opp fra 1998.

– Hva tenker dere generelt om kvinneandelen i oppdrett?

– Oppdrettsbransjen har en utfordring, og kvinneandelen er for lav. Den er historisk betinget og det vil derfor kreve ekstra fokus for å rette opp i ubalansen. Jeg er optimist, også med det jeg hører fra ungdommer, men vi må samtidig se i øynene at det vil ta tid å øke kvinneandelen.

Mål om andel kvinnelige ledere på 30 prosent

Mowi har 40 prosent kvinner i styret, men i konsernledelsen er bare to av åtte kvinner. En andel på 25 prosent.

En av disse er personaldirektør Anne Lorgen Riise. Hun sier Mowi arbeider aktivt for å få opp kvinneandelen.

Anne Lorgen Riise er konserndirektør for HR i Mowi. Foto: CF Wesenberg

– Vi har satt oss klare mål på kvinnelige ledere – vi ønsker å få en kvinneandel på 30 prosent innen 2025. Så har vi et mål generelt i selskapet på å få en kjønnsbalanse på 50–50 innen 2025. Vi ønsker flere kvinner inn i industrien. Først og fremst er det viktig fordi vi har ikke råd til å gå glipp av talenter og å rekruttere i bare en del av befolkningen. Vi må rekruttere i hele delen av befolkningen for å finne de riktige talentene, det må være det viktigste.

– Hvorfor ikke mål om 50 prosent kvinneandel i lederstillinger også?

Det er veldig stor spredning mellom de ulike selskapene i Mowi. Enkelte selskaper ligger langt bak. For de vil 30 prosent være en stor mål, mens for andre etter er dette mer overkommelig. Vi anser dette som et realistisk mål for en så kort periode. Men alle enheter har fått egne mål. I salgs- og markedsdelen for eksempel har mange høyere mål for sin enhet.

Færre kvinnelige søkere

Riise forteller at Mowi satte i gang et stort program i 2018 for å få opp kvinneandelen i selskapet.

– Det går igjennom hele verdikjeden – fra rekruttering, sosiale medier til interne opplæringsprogram. Vi driver med kartlegging av etterfølgere og der er kjønnsbalanse et punkt vi alltid skal vurdere. Vi følger dataene veldig tett, og ser hva som fungerer.

– Er det utfordrende å få tak i kvinner til stillingene?

– Det er ikke vanskelig å finne flinke kvinner, men det er færre kvinner som søker på stillinger hos oss. Og det har vi tenkt å gjøre noe med. Vi prøver i større grad å henvende oss til kvinner i rekruttering og i sosiale medier. Vi bruker et språk som henvender seg i større grad til kvinner. Vi må bli flinkere til å vise at vi er en attraktiv arbeidsplass.

Mowi har totalt i selskapet en kvinneandel på 40 prosent i dag.

– Vi har hatt fokus på kvinneandelen i lang tid, men har virkelig trappet opp arbeidet med å få inn flere kvinnelige ledere. Det satser vi sterkt på.

Over en tredjedel av selskapene i undersøkelsen har konsernledelse som består utelukkende av mannlige ledere. Det eneste selskapet med mer en 50 prosent kvinner i ledelsen var Vinh Hoan, fra Vietnam. Selskapet har en kvinnelig administrerende direktør, med 10 kvinner i ledelse og to menn.

– Det har gått sakte

– Det har gått sakte i norske selskaper, generelt. Det å ha regelen om 40 prosent kvinner i styrene til asa-selskapene, ser ikke ut til å ha vesentlig effekt på rekrutteringen i de øverste sjiktene i de samme selskapene, sier førsteamanuensis i samfunns økonomi ved NHH, Sissel Jensen, til IntraFish.

Jensen sier man ser at menn og kvinner har litt ulik karriereutvikling.

– Spesielt skjer det noe når kvinner får barn, de faller litt av. Det ser vi ofte er vanskelig å ta igjen. Det kan skyldes flere ting, men det kan hende at mange av disse jobbene hvor man sikter høyt ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet i den perioden da kvinner trenger det mer, sier Jensen, og legger til:

– Det er vanskeligere å komme tilbake igjen på karrieresporet – og det blir en mindre gruppe å rekruttere fra til topplederstillinger i de øvre sjiktene. Dette er et generelt problem i næringslivet, men problemet kan gjerne være større i bransjer som totalt sett er mer mannsdominerte.

Jobber for å få opp kvinneandelen

Thomas Bakke er daglig leder i konsulentselskapet Seafood People, som blant annet jobber med rekruttering. De rekrutterer i hovedsak til lederstillinger i sjømatnæringen.

– Kvinneandelen blant de vi har ansatt siden vi startet opp for 5,5 år siden er på rett under 30 prosent. Nå er andelen kanskje mellom 30 og 40 prosent. Men vi fokuserer spesielt på dette. Det er en klassisk utfordring. Vi har disse diskusjonene hver eneste dag med både oppdragsgivere og andre. Vi opplever at i den profesjonelle delen av næringen, er man opptatt av å få opp kvinneandelen, sier Bakke, og legger til:

Thomas Bakke i Seafood People jobber med rekruttering til lederstillinger i sjømatsektoren. Foto: Anders Furuset

– Og så ser vi at kvinner har et helt annet sett med kvaliteter sammenlignet med menn, særlig ledelse. Vi håper bevisstheten rundt dette blir større.

Han forteller at dette er et tosidig spørsmål.

– Vi må også få kvinner til å se på lederstillinger i bransjen som interessant. Den eneste måten å få opp kvinneandelen på er å konstant ha fokus på det. Vi som næring har flere utfordringer. Det ene er at vi har for få kvinner, men det andre er at vi har få folk i næringen som er proffe på kommunikasjon. Vi er for dårlige til å snakke om de positive tingene vi har som bransje. Det trengs for å få bransjen videre, sier Bakke.

Selskap Administrerende direktør Andel kvinner i toppledelsen Andel kvinnelige styremedlemmer
Mowi Mann 25 % 40 %
Austevoll Seafood Mann 33 % 43 %
Salmar Mann 20 % 57 %
Grieg Seafood Mann 25 % 60 %
Norway Royal Salmon Mann 0 % 50 %
Insula Mann 22 % 0 %
Lerøy Seafood Mann 20 % 43 %
NTS asa Mann 20 % 44 %