Det viser resultatet av selskapets kvartalsrapport, som ble lagt frem i dag.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 385 millioner kroner for fjerde kvartal 2020, mot 769 millioner kroner i samme periode året før, ifølge Infront-konsensus.

- Vi har senere år gjort betydelig investeringer i vår verdikjede både i form av eiendeler, mennesker og metoden vi tilnærmer oss operasjonelle forbedringer. Dette er et langsiktig arbeid, men ved inngangen til 2021 begynner vi å se effekter av tiltakene, og vi mener vi er godt posisjonert for årene som kommer, sier konsernsjef Henning Beltestad i en melding.

Økt slaktevolum

Som allerede varslet tidligere i januar fikk Lerøy Seafood et slaktevolum på 48.300 tonn laks og ørret i fjerde kvartal 2020, mot et slaktevolum på 42.800 tonn i tilsvarende periode året før.

I fjerde kvartal hadde Lerøy Aurora et slaktevolum på 14.800 tonn (13.400), Lerøy Midt hadde et slaktevolum på 15.600 tonn (14.500), mens i Lerøy Sjøtroll var slaktevolumet på 17.900 tonn (15.000). I Lerøy Sjøtroll utgjorde ørret 40 prosent av slaktevolumet i kvartalet.

Fangstvolumet for Havfisk var 12.600 tonn i kvartalet (12.900).

Utfordrende i villfisk

Villfisksegmentet (rederiet Havfisk og foredlingsvirksomheten Norway Seafoods) til Lerøy hadde et utfordrende kvartal, men prisene på torsk og hyse ned 17-18 prosent grunnet koronapandemien.

Fangstvolumene på 12.619 tonn var omtrent som samme kvartal året før.

- Rammevilkårene for foredlingsindustrien fortsetter å være utfordrende, uten noen tegn til forebringer, skriver selskapet.

Gjentar guiding

I 2021 venter Lerøy at de sammen med tilknyttede selskap vil slakte 205.000 - 210.000 tonn laks og ørret. Det er det samme som de meldte da de presenterte tall for tredje kvartal.

Selskapet skriver også at de venter lavere kostnader som følge av forbedringer og investeringer blant annet i smoltproduksjon.

Grunn til optimisme

Selskapet skriver at lakseprisene er betydelig negativt påvirket av koronapandemien, og at det er umulig for dem å si noe om hvor lenge det varer. De skriver at de ser vekst av volumer som går i dagligvarebutikker, og at det er tegn til optimisme.

- Det synes som om sjømat stadig bedrer sin posisjon hos forbrukerne og vi er derfor optimister med tanke på den underliggende fremtidige utviklingen for sjømat, heter det.

Følger med på landbasert

Lerøy skriver også at de produksjonen av landbasert laks så langt er ubetydelig, men at markedet på lang sikt kan bli påvirket at det blir lakseproduksjon på land i helt nye regioner.

- Konsernet skal gjennom forretningsutvikling, investeringer og et tydelig driftsfokus på konkurransekraft sikre at konsernets verdikjede skal stå seg godt i konkurransen i årene som kommer. Utover utvikling av eksisterende havbruksvirksomhet bygger konsernet kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks, skriver selskapet.

Lerøy Seafood Group ASA, tall i millioner kroner

4. kv 2020 4. kv 2019 Endring
Omsetning 5 170,0 5 239,0 -1,3 %
Operasjonelt driftsresultat 441,0 769,0 -42,7 %
Resultat før skatt -220,0 992,0 -
Nettoresultat -157,0 777,0 -
Driftsmargin 8,5 % 14,7 % -