I november i år lanserer Artsdatabanken en ny utgave av Norsk rødliste for arter, altså arter som har risiko for å dø ut i Norge. I den anledning åpnet de torsdag for innsyn i de foreløpige rødlistevurderingen.

– Hensikten med innsynet er å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene. Vi ønsker innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap, skriver Artsdatabanken på sine nettsider.

Villaksen «nær truet»

I den foreløpige vurderingen for villaksen har den kategorien «nær truet», kategorien rett under «livskraftig». Vurderingen er utført av ekspertkomiteen for fisker, og gjelder villaks i Fastlands-Norge, nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Villaksen har gytebestander i om lag 450 elver langs hele norskekysten, og den gjeldendende kvalitetsnormen i forvaltningen sier at hver bestand skal ha nok gytefisk til å oppfylle gytebestandsmålet, ha et høstbart overskudd og at bestandene ikke skal være negativt påvirket genetisk fra innkryssing av rømt oppdrettslaks.

Norsk rødliste for arter.
  • Norsk rødliste for arter vurderer hvilke arter som står i fare for å dø ut i Norge.
  • Den nye rødlisten lanseres i november, men de midlertidige vurderingene er åpnet for innsyn i perioden 25. mars til 2. mai. Hvem som helst kan komme med innspill der.
  • I den foreløpige vurderingen får villaksen statusen "nær truet". Det er hakket under "livskraftig".
  • Villaksen ble vurdert som livskraftig i 2010 og 2015.
Kilde: Artsdatabanken/Store norske leksikon

– Ved siste vurdering nådde bare 20 prosent av de vurderte bestandene målet om minst god kvalitet etter kvalitetsnormen. I en klassifisering av genetisk innkryssing i laksebestandene i Norge hadde 33,5 prosent av bestandene stor genetisk innkryssing, opplyser Artsdatabanken.

Peker på oppdrett

I sin foreløpige vurdering av fremtidstruslene til villaksen beskriver Artsdatabanken innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus som de største truslene mot villaksen, og at man ikke har fått stabilisert disse problemene.

Peder Fiske, komitémedlem limniske fisker, som jobber ved Norsk institutt for naturforskning, la frem den midlertidige vurderingen torsdag.

– Utfordringene fra oppdrettsnæringen er det vi ser på som trusler fremover. Vår vurdering nå er gjort på bakgrunn av utviklingen i antall laks som kommer tilbake til elvene, sier han til IntraFish.

I den midlertidige vurderingen blir også infeksjonsproblemer knyttet til oppdrett nevnt som en betydelig trussel.

– De andre store truslene mot laks er vannkraftregulering, andre fysiske inngrep, sur nedbør og den fremmede fiskearten pukkellaks, men for disse vurderes risikoen for fremtidig redusert produksjon og tap av enkeltbestander som lavere enn for faktorene knyttet til lakseoppdrett, står det i vurderingen.

Både i 2010 og 2015 ble arten vurdert som livskraftig.

I sin vurdering for villaksen i Rødlista 2021, skriver Artsdatabanken at det årlige innsiget av voksne laks fra havet mot elvene har vært fluktuerende, men nedadgående, med en forbigående topp tidlig på 2000-tallet. De vurderer at trendene i de alternative vurderingsperiodene 2005–2019 og 2002–2019 vil kunne gi noe misvisende inntrykk, og at de derfor har lagt mest vekt på langtidstrenden.

– Vurderingen blir imidlertid den samme også om vi bare legger perioden 2002–2019 til grunn. Om man tar utgangspunkt i en beregning av antall voksne laks som kommer tilbake fra havet hvert år, er dette for perioden 1983 til 2019 redusert med 51 prosent, skriver Artsdatabanken.

Ifølge vurderingen tilsvarer det en gjennomsnittlig reduksjon på 1,38 prosent per år i perioden 1983-2019, om man baserer det på en lineær modell.

– Dersom nedgangsraten i perioden 1983–2019 legges til grunn, blir nedgangen i løpet av tre generasjoner mellom 21–25 prosent, står det i vurderingen, der det opplyses om at dette gir vurderingen «nær truet».

– Feilspor

I en e-post uttaler fagsjefene for miljø og helse i Sjømat Norge, Trude Nordli og Brit Uglem Blomsø. at de reagerer med forundring på den foreløpige vurderingen for villaksen i Artsbanken, og peker blant annet på en rapport fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning fra 2020, som peker på at forvaltningsmålene var nådd eller sannsynligvis nådd for 91 prosent av bestandene.

Angående det at oppdrettsnæringen pekes på som en trussel for villaksen sier forskerne:

– All matproduksjon må drives på naturens premisser, men i denne diskusjonen mener vi det er et feilspor å legge hovedskylden på oppdrett. Selv om flere elver er stengt for fiske skyldes dette andre årsaker enn havbruk.

De legger til at havbruksnæringen tar ansvar ved å delta i Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, og reduserer risikoen for genetisk påvirkning betydelig der.

– Vi ser at stadig flere elver kategoriseres med lave innslag av rømt laks, og forventer at dette vil synliggjøres ved lavere genetisk påvirkning på villaksen i årene fremover, forklarer forskerne.