Store merdteiner med villfisk, i tilknytning til oppdrettsanlegg kan bidra til å styrke sameksistensen mellom kystfiskere og oppdrettsselskaper langs kysten, mener Jacob Palmer Meland i oppdrettsselskapet Lovundlaks i Lurøy.

Rundt de 600 oppdrettsanleggene langs norskekysten samler det seg til dels store mengder villfisk, og dette er en ressurs som i liten grad blir utnyttet, da fiske tett opp til anleggene i dag ikke er lov.

Ved hjelp av lys og avansert sensorteknologi skal man samle krill, raudåte og småfisk inne i merdteinen, som lokker til seg villfisk. Her kan fisken lagres og fôres til den oppnår ønsket kvalitet. Foto: Skjermdump fra video (Kilde Innomar/Nofima/Lovundlaks)

Søkt om konsesjon

Nå har oppdrettsselskapet Lovundlaks fra Lurøy, innovasjons- og teknologiselskapet Innomar og forskningsinstituttet Nofima søkt FoU-konsesjon for å teste ut ny teknologi som kan gjøre det lettere for fiskere og oppdrettere å drive sine virksomheter i samme område. 

Seniorforsker i Nofima, Sten Ivar Siikavuopio mener prosjektet er unikt i verdenssammenheng.

FoU-prosjekt

Med bruk av en nyutviklet merdteine, innlemmet som en del av oppdrettsanlegget, vil villfisken kunne fanges på ulike dyp uten at fisket havner i konflikt med nøter, fortøyninger og den daglige aktiviteten på lokaliteten.  Ved hjelp av moderne lysteknologi vil krill og raudåte finne veien inn i merdeteinen, og lokke fisken opp til et kammer øverst i merden, der fisken kan lagres og fôres til ønsket kvalitet.

Samhandling

- Håndteringen av fisken vil bli fiskerens oppgave, og en slik levendelagring av fisk vil gi fiskeren mulighet for å levere fisk etter oppnådd kvalitet, mindre avhengig av værforhold og i perioder med god markedssituasjon, forklarer Meland.

Fra den øvre del av kammeret, er ideen at fiskeren kan hente fisken når værforhold og markedssituasjonen tilsier det, og levere matfisk til markedet med god kvalitet. Foto: Skjermdump fra Innomar/Nofima/Lovundlaks

Han mener at prosjektet kan knytte kystfiskere og oppdrettere tettere sammen, og skape et mer stabilt driftsgrunnlag for både fiskere og landsida. Han håper at partene får anledning å forske videre på prosjektet.

- Her beveger vi oss vekk fra ordinær produksjon og over på FoU, og som i alle forskningsprosjekter er det usikkerhetsmomenter som må avklares før vi vet om dette er noe man kan satse på, sier Meland.

Han mener det er et prosjekt med svært stort potensial, som vil kunne skape store ringvirkninger for mange kystsamfunn om det lar seg realisere.

Unikt

Seniorforsker i Nofima, Sten Ivar Siikavuopio, er svært positiv til prosjektet, og mener det ved en realisering kan åpne veldig mange muligheter for kystfiskeren.

- Det er unikt i verdenssammenheng, og trolig det mest spennende prosjektet jeg har vært med på i mine mange år som forsker. Vi vet at det kan stå opp mot 300 tonn sei og mye annen fisk rundt enkelte anlegg, og med slike merdteiner kan man ikke bare skape nye muligheter for kystfiskerne – man vil også på et skånsomt vis kunne høste av en stor ressurs, sier en engasjert seniorforsker til Fiskeribladet.

Han tror et slikt prosjekt også vil kunne dempe konfliktnivået mellom fiskere og oppdrettere, gjennom en tettere sameksistens. - Det er rett og slett en helt ny måte å tenke på, sier Siikavuopio.

Les også:Lys lokker fisken bort fra oppdrettsmerder for å gi kystfiskerne nye fiskemuligheter

Forskning

Forskeren forteller at det har vært gjort forsøk med mindre fisketeiner nær anleggene, men at dette til sammenligning er en mye mindre effektiv og mer krevende fangstmetode.

- Gjennom forskningsprosjektet ønsker vi å finne ut av mulighetene og søke svar på de spørsmålene som vil være avgjørende for veien videre. Blant annet om det vil medføre økt risiko for overføring av sykdom fra villfisk til oppdrettsfisk, og hvordan man eventuelt kan redusere den biologiske risikoen. Klarer vi å finne løsninger, og viser det seg at dette er gjennomførbart i større skala, vil det kunne åpne for svært mange muligheter, mener Siikavuopio.