I årsrapporten til selskapet skriv styret at «Store deler av selskapets beholdning av smolt måtte i juli 2019 dessverre destrueres og selges til sterkt