Norges sjømatråd er finansiert av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat. Marine Harvest, nå Mowi, klaget inn markedsavgiften til ESA i 2016. De mente den gang at avgiften bryter med EØS-regelverket om statsstøtte.

Ulovlig

Marine Harvest mente den gang at ordningen kunne være en «ulovlig eksport og importrestriksjon». Selskapet betalte den gang 70 millioner kroner i årlig avgift og ville ut av Sjømatrådet og heller bruke midlene til egen markedsføring av laksen. I kjølvannet av EFTA/ESA-saken, ble markedsavgiften satt ned, og Sjømatrådet nedbemannet kraftig som følge av dette i 2017.

Markedsavgiften
  • Sjømatrådet er finansiert av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat.
  • Markedsavgiften for pelagisk fisk ble kuttet fra 0,75 til 0,6 prosent i 2016, og videre ned til 0,3 prosent i 2017. Bakgrunnen var at egenkapitalen i Sjømatrådet var for høy.
  • Etter en høringsrunde i 2019 ble markedsavgiften for pelagisk endret opp til 0,5 pst. Den siste endringen i markedsavgiften for pelagisk fisk trådte i kraft i 01.01.2020.

Marine Harvest påsto også at avgiftene var til økonomisk ulempe for sjømatprodukter eksportert fra Norge for salg i andre EØS-land, sammenlignet med tilsvarende produkter som selges på hjemmemarkedet. Avgiftene, pålagt gjennom forskrift om eksport av fisk og fiskeprodukter, fordreide konkurransen og handelen, mente selskapet.

De mente også at avgiftene ble brukt til å finansiere Norges Sjømatråds innenlandske markedsføring og aktiviteter for å fremme forbruk av norsk sjømat.

I 2016 mente også ESA at eksportavgiften kunne være konkurransevridende, og ba norske myndigheter om en forklaring. I 2017 avviste imidlertid ESA søksmålet knyttet til ulovlig statsstøtte, men saken var fortsatt ikke endelig avgjort. Det gjensto for ESA å avgjøre om markedsavgiften og Norges Sjømatråds aktivitet i Norge var å anse som brudd på EØS-avtalen.

Tar ikke stilling

ESAs nye vurdering i år er at de ikke finner indikasjoner på at det er et pågående brudd på EØS-avtalen. Noe seniorrådgiver Martine Werring-Westly i Nærings- og fiskeridepartementet har meddelt Sjømatrådet i en epost, som Fiskeribladet har fått innsyn i. ESA finner derfor ikke grunn til å forfølge saken videre, melder hun. Beslutningen ble fattet i juni, og norske myndigheter fikk den oversendt i slutten av juli.

ESA-saken
  • IntraFish og Fiskeribladet har omtalt ESA-saken en rekke ganger tidligere. I korthet går den ut på at Marine Harvest i 2016 mente ordningen med den pålagte eksportavgiften på sjømat var i strid med EØS-avtalen.
  • De klaget derfor inn norske myndigheter (ved Nærings- og fiskeridepartementet) til ESA. ESA avviste saken, og viste til at de ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerinæringen. Saken ble anket til EFTA-domstolen, som i 2017 kom til samme konklusjon.
  • Saken som den gang ble avklart, gjelder elementet om statsstøtte. Marine Harvest anla også en sak som går på om markedsavgiften kan brukes til innenlandsk markedsføring. Den saken er nå ferdig behandlet i ESA, med samme resultat som for statsstøtten.
  • Marine Harvests (nå Mowi) klage til ESA førte til at markedsavgiften ble satt ned på laks og pelagisk fisk (sild og makrell) i 2017. Den reduserte avgiften kuttet inntektene fra 555 millioner kroner i 2016 til under 400 millioner i 2018.

Overvåkningsorganet nøyer seg med å si at de ikke tar stilling til om en omtvistet praksis faktisk er i strid med Norges forpliktelser.

– ESAs beslutning innebærer at den konkrete saken nå er over og at det ikke åpnes formell sak mot Norge. Videre innebærer det at ESA ikke har funnet indikasjon på at dagens praksis, hvor det ikke fokuseres på det norske, er i strid med EØS-regelverket, heter det i eposten til Werring-Westly.

Hun viser videre til at ESA ikke har tatt stilling til hvorvidt den tidligere praksisen (for innenlands markedsføring – red.anm.) var i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Avsluttet sak

Fiskeribladet har bedt Mowi om en kommentar til ESAs beslutning. Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland sier at selskapet er fornøyd med utfallet av denne saken og at selskapet anser den nå som avsluttet.

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi ASA. Foto: Mowi

På spørsmål fra Fiskeribladet om Mowi fortsatt ønsker seg ut av Norges sjømatråd, svarer Hjetland at selskapet har lagt det spørsmålet dødt inntil videre, etter ESAs konklusjoner.

– Vi kan forresten ikke være inne eller ute av Sjømatrådet. Dette er en lovpålagt eksportavgift som alle som eksporterer sjømat må betale. Den er nå på 0,6 prosent, der 0,3 prosent er forskningsavgift og 0,3 prosent er markedsavgift, viser han til,

Hvor mye Mowi betaler inn til Sjømatrådet i markedsavgift årlig nå, svarer han ikke på.

Registrer beslutningen

Fiskeribladet har bedt fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) om en kommentar til hvordan Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp beslutningen fra ESA.

– Jeg registrerer at ESA har besluttet å ikke åpne sak på bakgrunn av klagen fra 2016, og at de konstaterer at Sjømatrådet opererer innenfor EØS-rettens rammer. Det er ikke et overraskede resultat og jeg er glad for at denne saken nå er avsluttet, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Norges Sjømatråds direktør Renate Larsen sier til Fiskeribladet at hun ikke kan kommentere ESAs avgjørelse, siden det er Nærings- og fiskeridepartementet som overordnet organ, som håndterer slike saker, og som også har svart på henvendelsene fra ESA.