Siden det kom nytt lovverk 1. juni 2016 som gjorde det enklere med landbaserte oppdrettsanlegg, har konseptet blitt populært hos mange oppdrettere. Landbaserte anlegg har fått mye omtale de siste årene. Flere faktorer har gjort landbasert lakseproduksjon populært for oppdrettere. Blant annet gratis konsesjoner og at mange oppfatter at landbasert produksjon skal gi mindre lakselus og som bedre for miljøet og fiskehelsen.

Tross god inntjening i tradisjonell oppdrettsnæring med åpne merder i sjø, er finansiering av landprosjektene en utfordring. Usikkerhet rundt lønnsomheten og mengden produsert laks, fører til at bankene er restriktive med lånefinansiering.