Utviklingstillatelser

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det meldte Fiskeridirektoratet fredag kveld. Begge søknadene var innsendt i begynnelsen av mai 2016.

Bremnes hadde søkt seks tillatelser for utvikling av et konsept for eksponerte lokaliteter, som omfattet bruk av tubenot. Planen var å bruke storsmolt (300 – 500 gram). Selskapet skulle samarbeide med blant annet AKVA Group og Egersund Net om konseptet.

Tubenot – ikke betydelig innovasjon

I sitt avslag, skriver Fiskeridirektoratet blant annet at tubenot er et kjent not-konsept. De mener også at Bremnes Seashor ikke har kommet langt nok i konseptutviklingen til at utviklingen av produksjonsteknologi kan beskrives konkret.

«Det er Fiskeridirektoratet sin vurdering at Bremnes Seashore AS ikke har beskrevet teknologiutviklingen i konseptet, og hvordan prosjektet skal oppfylle innovasjonskravet, på en tilstrekkelig god måte. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at Bremnes Seashore AS ikke har dokumentert at konseptet oppfyller kravet om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b. Fiskeridirektoratet kan på denne bakgrunn heller ikke vurdere om søknaden omfattes av formålet med tildeling av utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 22», heter det i avslaget.

Avslag til lukket betonganlegg

Engesund Fiskeoppdrett hadde søkt om tre tillatelser til bygging av to flytende lukkede betonganlegg med overbygg for påvekst av laks opptil 1.500 gram. Samarbeidspartnere skulle være Backe Bergen for konstruksjon og støping av betonganlegget, og Cflow Fish Handling for håndtering av fisk. Akvator, Multiconsult og Hydra Maritime skulle også være involvert.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avslag at søknaden ikke er godt nok dokumentert, og at den er mangelfull. Det bemerkes også at verken bruk av lukkede anlegg, eller bruk av betong er nytt i akvakultur. Direktoratet bemerker dog at anlegget Egersund planlegger er rektangulært, noe som er nytt. Samtidig bemerkes det at Egersund har fått en grønn konsesjon for produksjon av fisk på 400–1000 gram i lukkete betonganlegg.

Konklusjonen er:

«Etter ei konkret, heilskapleg vurdering er Fiskeridirektoratet kome til at det ikkje er tilstrekkeleg dokumentert at prosjektet det er søkt om utviklingsløyver til inneber «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften §§ 22 og 23b. Fiskeridirektoratet vurderer at utgreiings- og rettleiingspliktane i forvaltningslova §§ 11 og 17, første ledd er oppfylte og at det korrekte i denne konkrete saka er å avslå søknaden. Fiskeridirektoratet finn ikkje grunn til å drøfte om dei andre vilkåra for tildeling er oppfylte.»

Begge avslagene kan påklages.

En oppdatert oversikt over søknader til utviklingstillatelser, med avslag og tilsagn, finner du HER