Mens Norge i 2020 eksporterte laks til en verdi av rundt 70 milliarder kroner, ble verdiskapingen for norsk havbruk innenlands på rundt 60 milliarder, leverandørindustri inkludert, ifølge Nofima-forsker Audun Iversen.

Verdiskaping defineres som summen av lønninger, skatt og overskudd.

To rapporter

I fjor kom rapporten «Nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen i 2019». Den tok for seg både sjømat og havbruk sammenlagt, riktignok uten å gå i detalj på havbruk spesielt.

Rapporten var bestilt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og utført av forskningsinstitusjonene Nofima, Norce og Menon Economics.

Konklusjonen var 92.000 sysselsatte, eller 78.500 årsverk.

IntraFish har bedt Iversen om et røft anslag over ansatte kun i havbruk. Han oppgir tallet 45.000 sysselsatte, inklusive ringvirkningene.

Basert på en standard omregningsfaktor blir det vel 38.000 årsverk.

Direkte sysselsatte

Antallet direkte sysselsatte i oppdrettsselskapene anslår forskeren til rundt 8.000.

Røktere på vei til land fra sjøanlegg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I tillegg kommer 6.000 sysselsatte i slakterier og filetfabrikker.

– At det er så mange indirekte sysselsatte, viser at leverandørindustrien er blitt meget stor. Vi regner omtrent tregangen per ansatt hos lakseprodusentene. Det skyldes blant annet at leverandørene av utstyr, teknologi og tjenester også produserer for et globalt marked, sier Iversen.

Høyest verdiskaping

Han poengterer at havbruk er viktig for norsk sysselsetting.

– Det er en lønnsom næring. Den gir sysselsetting langs hele kysten, med høy verdiskaping per årsverk: rundt 1,7 millioner kroner. Mange av de minste kystkommunene har den høyeste verdiskapingen i Norge, men det skyldes både fiskeri og oppdrett, sier han.

Tidligere har FHF bestilt ringvirkningsanalysen hos forskningsinstitusjonen Sintef, som opererer med lavere tall for sjømatnæringa sammenlagt. Forskjellen ligger hovedsakelig i at den nye analysen inkluderer leverandørindustrien.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra norsk havbruk? Prøv oss for 1 krone den første måneden