Det fremgår av et et brev fra Finanstilsynet som tilsynet har publisert via Oslo Børs' meldingstjeneste Newsweb. Tilsynet har gjort en kontroll av enkelte deler av den finansielle rapporteringen til oppdrettsselskapet.

«I henhold til IAS 7.44A skal et foretak gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å evaluere endringer i forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, herunder både endringer som følge av kontantstrømmer og endringer som ikke påvirker kontantstrømmene. IAS 7.44B–E spesifiserer videre hvilke opplysninger som kan være nødvendige og på hvilken måte opplysningene kan gis.

Foretaket viser i sin kontantstrømoppstilling netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter. Det er ingen notehenvisninger i oppstillingen. Det er heller ikke mulig å avstemme disse postene direkte mot endringer i balansen», heter det i brevet.

Skal bli mer pedagogisk

Ifølge brevet skal NRS i sin neste årsrapport bli tydeligere og mer pedagogisk i rapporteringen sin.

«NRS vil i årsregnskapetfor 2020 spesifisere finansieringsaktivitetene i kontantstrømoppstillingen med notehenvisninger, samt spesifiserer avdrag og rente for leiekontrakter på egne linjer som kan avstemmes mot note for leiekontrakter og rentebærende gjeld. Foretaket vil i note for rentebærende gjeld vise en avstemming mellom åpnings- og sluttsaldo i balanseoppstillingen for gjeldsforpliktelser og leiekontrakter og for øvrige gjeldsforpliktelser. Dette vil gjøre det mulig å evaluere endringene i forpliktelsene som skyldes finansieringsaktiviteter, herunder både endringer som følger av kontantstrømmer og endringer som ikke påvirker kontantstrømmene», heter det i brevet.

Finanstilsynet skriver at de tar svaret fra NRS «til etterretning», og at saken er avsluttet fra deres side.

NRS' finansdirektør Ola Loe sier at han ikke har noen innvendinger mot Finanstilsynets påpekninger om pedagogiske mangler, og sier at de vil være tydeligere i neste årsrapport.