Fylkesnes har fått svar fra Nybø på følgende spørsmål som han rettet til statsministeren;

«Kan statsministeren redegjøre for prosessen rundt ansettelsen av Bakke Jensen som fiskeridirektør, hvor regjeringen utenfor søkerlistene utpeker en av sine egne til å lede et fagdirektorat?»

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Foto: Linda Næsfeldt

Les også:

Videresendt

Statsministeren sendte spørsmålet videre til næringsministeren og Nybø svarer at ansettelsesprosessen for ny fiskeridirektør har fulgt regler og rutiner for slike ansettelser i staten.

Hun viser til at Nærings- og fiskeridepartementet fikk bistand fra rekrutteringsselskapet Amrop Delphi i denne prosessen.

– Åremålet ble offentlig utlyst og alle interessenter kunne søke og bli vurdert for stillingen. Frank Bakke-Jensen tok kontakt med statsministeren etter at han hadde fått en forespørsel om stillingen fra rekrutteringsbyrået. Han ønsket å vite om statsministeren hadde motforestillinger til at han som sittende statsråd søkte på en annen stilling. Hennes tilbakemelding var at det hadde hun ikke, skriver Nybø i sitt svar.

Ført på listen

Fiskeribladet har tidligere vist til at Frank Bakke-Jensen ble ført på søkerlisten 19. juni. Han søkte stillingen 16. juni.

– Nærings- og fiskeridepartementet ga ham unntak etter offentleglova § 25 andre ledd fra å stå på den offentlige søkerlisten for stillingen. Det er den offentlige søkerlisten allmennheten og media kan be om innsyn i. På den offentlige søkerlisten fremgår han derfor kun som en mannlig søker til stillingen, og hans navn fremkommer ikke, viser Nybø til.

Nybø viser også til at ved ansettelser i staten gjelder det såkalte kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven § 3; den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i ledig stilling. Her heter det at ved vurderingen av hvem av søkerne som er best kvalifisert, skal det « … legges vekt på utdannelse, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysingen».

Les også:

Testet

– I likhet med et antall andre av de best kvalifiserte søkerne ble Bakke-Jensen testet, intervjuet og vurdert ut fra stillingskravene på vanlig måte, i flere runder. Etter denne prosessen ble Bakke-Jensen ansett som den best kvalifiserte søkeren til den utlyste stillingen som fiskeridirektør, skriver Nybø i sitt svar til Fylkesnes.

Hun sier videre at departementet har gjennomført en ansettelsesprosess innenfor rammene for ansettelser i staten og forberedt saken for behandling i statsråd på vanlig måte.

Saken ble fremmet i statsråd av meg 21. september 2020. Vedtak om åremålsbeskikkelse av Frank Bakke-Jensen som fiskeridirektør for en periode på seks år ble truffet i samsvar med resolusjonens forslag til tilråding.

Viktig direktorat

Fiskeridirektoratet er et viktig direktorat for gjennomføringen av departementets fiskeri- og havbrukspolitikk og regjeringens havsatsing.

– Det har vært gjennomført en grundig ansettelsesprosess med ekstern bistand, for å finne den best kvalifiserte kandidaten til den viktige stillingen som leder for direktoratet, heter det i svaret Nybø gir Fylkesnes.

Fiskeridirektøren er Fiskeridirektoratets øverste leder og åremålsbeskikkes av Kongen i statsråd for en periode på seks år av gangen. Den tidligere fiskeridirektøren ble beskikket for sitt andre åremål høsten 2014.

Forutsigbart

Svaret fra Nybø var forutsigbart, mener SVs fiskeripolitiske talsperson på Stortinget, Torgeir Knag Fylkesnes. Han mener det kan reises sterk tvil om Bakke-Jensen var den faglig sterkeste søkeren til stillingen. Han reagerer også over ansettelsesprosessen og hemmeligholdet.

– Prosessen er en form for vasking av slike stillinger, noe som er stor svakhet ved slike ansettelser. Vi kjenner ikke til hvilke diskusjoner som har pågått på bakrommet og får ikke vite om han reelt sett er den sterkeste søkeren, sier Fylkesnes.

Best kontakter

Han mener slike prosesser også gjøre at det er liten vits for andre å søke slike stillinger.

– Det handler mer om hvem som har de beste kontaktene, sier han og mener dette er trist for de politiske fiskerimyndighetene der tilliten er på et bunnivå.

– Det er en utrolig svak utnevning. Det har skapt en politisk utfordring som bidrar til å forsterke en negativ utvikling, som det blir vanskelig å gjenreise, mener han.

Les flere saker fra Fiskeribladet: