8. februar gikk fristen ut for å komme med merknader til Salmars søknad om lokalitet for havmerden Smart Fish Farm i Norskehavet.

Smart Fish Farm
  • En halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som har fått åtte utviklingstillatelser (6240 tonn). Konseptet eies av Mariculture, et selskap Salmar har kjøpt 51 prosent av.
  • Skal ligge åpent hav. 8. januar søkte Salmar Fiskeridirektoratet om en lokalitet i Norskehavet utenfor Trøndelag. Søknaden er nå ute på høring.
  • Lengde/bredde 164 meter, høyde 106 meter, dypgang 61 meter i operasjon, fribord 20 meter.
  • Produksjonsvolumet er 760.000 kubikkmeter.
  • Salmar har som mål om å ta en beslutning om bygging av enheten i tredje kvartal i 2021.
  • Salmar regner med at enheten er ferdig bygget og installert i 2024, og at første fisk kan settes ut sommeren 2024.

Fiskeriorganisasjonene har uttalte seg negativt til den omsøkte lokasjonen – og ønsker en annen plasseringer. Også Oljedirektoratet er negative til den omsøkte plasseringen utenfor Trøndelagskysten. Det viser høringsuttalelsen som IntraFish har fått innsyn i.

Oljedirektoratet ønsker ikke akvakultur i det omsøkte området – eller de to alternativene som Salmar skisserer i søknaden. Området ligger i et tildelt areal for oljeutbygging, Fenja-feltet – og Oljedirektoratet mener lokasjonen ikke kan godkjennes.

Må være akseptabelt for alle parter

Oljedirektoratet skriver:

– Det er ODs syn at næringsinteressene innenfor petroleumssektoren, på lik linje med andre næringsinteresser, må tas hensyn til i vurderingen av lokasjoner for havbruk. Behovet for de ønskede lokasjoner for Salmar må derfor veies opp mot nåværende og fremtidig aktivitet for blant annet petroleumsindustrien. Det bør være et mål å finne en lokasjon som er akseptabel for alle berørte parter. Den omsøkte lokasjon for SFF ligger i et allerede tildelt areal for en feltutbygging (Fenja), og det er OD sitt syn at denne lokasjonen derfor ikke kan godkjennes.

Også områdene A og B som er omtalt av Salmar for aktuelle lokasjoner vil være utfordrende for sameksistens med petroleumsnæringen og anbefales ikke brukt for akvakultur, ifølge OD.

– I begge områdene er det allerede, eller vil kunne komme, petroleumsaktivitet. Områdene har et verdifullt ressurspotensial som etter ODs vurdering bør avklares før arealet åpnes for lokalisering av akvakultur.

Seismikkundersøkelser

Direktoratet skriver videre at leting og undersøkelser etter petroleum skjer i stor grad ved bruk av seismikk, som er arealkrevende aktiviteter hvor undergrunnen undersøkes ved bruk av lydbølger.

Denne aktiviteten har potensial til å komme i konflikt med havbruksaktivitet. Innsamling av seismikk foregår både under utvinningstillatelser og undersøkelsestillatelser etter petroleumsloven.

I uttalelsen skriver OD også at de har oversikt over bedre egnede områder for havbruk, som også er bedre for petroleumsinteresser, og inviterer til dialog rundt dette.

«OD vil oppfordre til å ta kontakt, slik at man kan etablere en dialog for sammen å finne en egnet lokasjon for akvakultur i Norskehavet som bedre ivaretar alle næringsinteresser».

Oljedirektoratet etterspør også en myndighetsstyrt åpningsprosess med tilhørende konsekvensutredning for aktuelle områder for havbruk til havs.

Allerede under Fiskeridirektoratets arbeide med å kartlegge aktuelle områder for oppdrett til havs i 2019, varslet Oljedirektoratet om mulige konflikter med havbruk.

Salmar: – Åpent sinn

Olav-Andreas Ervik er sjef for Salmars offshore-satsing. IntraFish har spurt i hvilken grad Salmar frykter at havbruk må vike for oljeinteresser, og om de vil gå i dialog med Oljedirektoratet og vurdere andre lokasjoner. Han svarer slik i en epost:

– Lokalitetssøknaden er ledd i en prosess og dialog som omfatter mange. Vi har merket oss at Oljedirektoratet inviterer til dialog, og presiserer at det må tas hensyn også til havbruk. Det er viktige beslutninger som skal fattes.

Olav-Andreas Ervik i Salmar. Foto: Joar Grindheim

– I Salmar Ocean mener vi nasjonen står på terskelen til en ny og viktig epoke på havet. Vårt mål er å utvikle bærekraftig havbasert oppdrett som vil gi betydelig samfunnsmessig verdiskaping, ringvirkninger og arbeidsplasser, også på land. Med dette utgangspunktet går vi inn i dialogen med myndigheter med åpent sinn og uten fastlåste standpunkter. Nøyaktig hva som blir resultatet gjenstår å se.

Konsekvenutredninger

IntraFish har bedt Fiskeriministeren svare på i hvilken grad havbruk kan måtte vike for oljeinteresser, men departementet skriver at de ikke har kommentarer til høringsuttalelsen – og at saken er til behandling i Fiskeridirektoratet.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Brekke Nygaard skriver i en epost at det vil komme konsekvensutredninger av områdene.

– I rapporten «Havbruk til havs – ny teknologi nye områder» har departementet skissert et løp for hva som må til for å få på plass havbruk lengre til havs. I rapporten anbefales det at staten åpner større områder (blokker) for havbruk til havs, med hjemmel i akvakulturloven. Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt og identifisert aktuelle områder for havbruk til havs. Det neste naturlige skrittet vil være å gjøre en prioritering mellom disse områdene og iverksette konsekvensutredning for de områdene som er best egnet, skriver Nygaard.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra Havbruksnæringa?: Prøv oss for 1 krone den første måneden