Fakta om forslag til revidering av forurensingsregelverket for akvakultur i sjø
  • Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sammen foreslått et nytt system for regulering av fiskeoppdrett i sjø etter forurensningsloven.
  • Akvakultur av fisk ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen blir som hovedregel tillatt uten enkelttillatelse etter forurensningsloven. Standardkrav i akvakulturdriftsforskriften for å forebygge og begrense forurensning og avfallsproblemer fra akvakultur, vil gjelde i stedet for vilkår i enkelttillatelser etter forurensningsloven.
  • Akvakulturdriftsforskriften, som er vedtatt med hjemmel i akvakulturloven, matloven og lov om dyrevelferd, vil også bli hjemlet i forurensningsloven, og fylkesmannen vil få tilsyns- og vedtaksmyndighet etter forskriften på forurensningsområdet.
  • I særlige tilfeller, der kravene i akvakulturdriftsforskriften ikke er tilstrekkelige for å ivareta forurensningsmessige hensyn, kan fylkesmannen bestemme at drift av bestemte akvakulturanlegg ikke kan skje uten tillatelse etter forurensningsloven.
  • Kilde: Miljødirektoratet

Mandag gikk høringsfristen for forslag til revidering av forurensingsregelverket for akvakultur i sjø ut.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, mener forslaget vil gi økt byråkrati og økte kostnader for havbruksaktørene.

– Det begynner å bli forholdsvis store beløp. Jeg mener man lemper forholdsvis store kostnader over på næringen. Vi skal ikke gå rundt og synes synd på oss selv og si at norsk havbruksnæring sliter med underskudd – men det er noe at det må være kost/nytte prinsipp som blir lagt til grunn. Når man begynner å summere alt dette begynner produksjonskostnadene å bli veldig høye. I 2021 tror jeg vil vi komme opp mot 40 kroner kiloen. Da begynner det å bli dyrt, sier Eriksson til IntraFish, og legger til:

– Det er jeg opptatt av, er at vi må sørge for at vi opprettholde konkurranseevnene og konkurransekraften i åren fremover.

Sjømatbedriftene mener forslaget ikke kan vedtas slik det foreligger nå.

– For det første gir ikke dette noen forenklinger. I sum blir det mer byråkratisk i form av at statsforvalteren (tidlg. Fylkesmannen) ved at de fleste søknader må behandles som enkeltsaker etter tildelingsregelverket. I tillegg vil forslaget føre til mer overlappende regelverk enn i dag.

Foreslår nytt system

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, sammen foreslått et nytt system for regulering av fiskeoppdrett i sjø etter forurensningsloven.

I stedet for utslippstillatelse etter forurensningsloven, vil regjeringen at utslipp fra fiskeoppdrett skal reguleres gjennom standardkrav i forskrift. I tillegg foreslås det ytterligere krav til miljødokumentasjon.

Dette innebærer enkelte nye miljøundersøkelser som innebærer overvåkning av miljøgifter som er prioritert av EU.

– Gir ikke effektiv forvaltning

Også Salmon Group, som er et nettverk eid av 42 lokale oppdretter langs hele kysten, er skeptiske til forslaget fra direktoratet.

Nils Aadland i Salmon Group Foto: Joar Grindheim

– Vi kan ikke se at endringen innfri det å skulle gi en mer effektiv og rasjonell forvalting. Vi ser også at man har lett for å legge nye kostnader på næringsaktørene. Det å legge på en merbelastning på aktørene for miljøundersøkelser, i tillegg til det som er i dag, er vi skeptiske til, sier samfunnskontakt Nils Aadland og legger til:

– Vi hadde håpet det var en veileder med tydelige retningslinjer hvor det sto når man trengte disse undersøkelsene. Nå virker det som det er mer opp til den aktuelle saksbehandleren å avgjøre om man trenger undersøkelsene.

Trine Danielsen er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Foto: Pressefoto

– Er det riktig at næringen skal bære disse kostnadene til miljøundersøkelser?

– Næringen bærer allerede i dag kostnadene for miljøundersøkelser, så det er ikke noe nytt. Det er heller ikke uvanlig i andre bransjer at næringsaktørene selv blir pålagt å dokumentere at virksomheten foregår i tråd med de utslippstillatelsene som er gitt. Det er også i tråd med et rettferdig prinsipp om at forurenser betaler. Likevel er det en klar målsetning at det skal være en rimelig balanse mellom nødvendigheten og nytten ved undersøkelsene, og kostnadene de medfører, skriver statssekretær Trine Danielsen i NFD i en epost til IntraFish.

– Mener NFD at dette forslaget innebærer forenkling?

– Det er en klar målsetning at forslaget skal innebære forenkling i den forstand at det blir mindre behov for enkeltsaksbehandling. Forskriftene omfatter flere vilkår og større krav til dokumentasjon om miljøpåvirkningen i søknadsprosessen, men målet er at dette skal redusere behovet for tid- og ressurskrevende saksbehandling. Samordningen mellom bestemmelsene i akvakulturregelverket og forurensningsregelverket skal også bidra til større forutsigbarhet for næringsaktørene, skriver Danielsen i sitt svar.

Sjømat Norge har også levert et omfattende høringssvar hvor de peker på at det er vanskelig å oppdage hvilken effekt de foreslåtte tiltakene har til beste for det ytre miljø.