Produksjon av settefisk (små laks) krever store mengder vann. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer konsesjonsregelverket for uttak av vann fra elver.

Ifølge dokumenter DN har fått innsyn i, fikk Mowi nylig en reaksjon fra NVE med «vedtak om retting av ulovlig forhold». NVE varsler også at selskapet kan få tvangsmulkt, det vil si dagbøter, dersom ikke det retter seg etter vedtaket.

Saken handler om at Mowi over flere år har tappet for mye vann fra Haukåvassdraget i Kinn kommune i Vestland fylke.