«Faktura har ikke blitt betalt i påvente av den, slik vi ser det, en fakturastørrelse som er helt urimelig. Ber om at dere gjør en vurdering for en betydelig reduksjon på størrelsen av fakturaen. Samt at mottatt inkassovarsel stoppes (...) MVH Gustav Witzøe»

Det skrev konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar i en klage til Frøya kommune. Fakturaen det vises til er gebyr på reguleringsplan for Frøya Flyplass, sendt fra Frøya kommune til tiltakshaver Salmar asa, datert 12. mai i år. Klagen ble mottatt 5. august.

Oppdrettsselskapet Salmar har nylig overtatt Frøya Flyplass fra Frøya kommune og en rekke andre private eiere, og har planer om å utvide rullebanen. I den forbindelse jobbes det med en reguleringsplan for området.

I klagen har ikke Witzøe spesifisert hva som oppfattes som urimelig, men kommunepolitikerne har nå redusert milliongebyret vesentlig, skriver lokalavisa Hitra-Frøya.

IntraFish har bedt oppdrettsmilliardæren om å kommentere saken. I en SMS til oss skriver Gustav Witzøe følgende:

«Jeg har intet nytt å tilføre hva gjelder reguleringen - utover at vi ennå ikke har fått en godkjent regulering som så langt har tatt snart 3 år».

Hva han synes om reduksjonen av regningen fra Frøya kommune svarer han foreløpig ikke på.

Planområde på 2000 dekar

Kravet var på 1,735 millioner, hvorav den største enkeltposten går på at kommunen tar 5.800 kroner per dekar planen omfatter, som går over 10 dekar. Reguleringsplanen for Frøya Flyplass omfatter et areal på nesten 2000 dekar. I om med at planen omfatter så store arealer kom denne «ekstrasummen» alene opp i 1,119 millioner kroner.

Forrige uke behandlet planutvalget i Frøya klagesaken, og vedtok å redusere kravet fra 1,735 mill. til 413.250 kroner, noe som betyr et avslag på 76 prosent fra opprinnelig gebyr.

Det meste kan ikke bebygges

I saksframlegget vises det til at det største arealområdet i planen er LNF (Landbruk, natur og friluftsliv) og kan ikke bebygges eller brukes.

«Kommunens gebyrregulativ er laget slik at utregningen på gebyrstørrelsen på den aktuelle reguleringsplanen regnes ut fra planens arealstørrelse. Det er i kommunens gebyrregulativ ikke noe tak på hvor stor en plan kan være, og dette gjenspeiler også det gebyret som faktureres. I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. I gjeldende sak er det snakk om en ny regulering av Frøya Flyplass. Dette er den største reguleringsplanen i kommunen, og gebyrregulativet har ikke tatt høyde for planer på denne størrelsen.»

Kommunedirektøren foreslo å ta ut områdene regulert til LNF og «Bruk og vern» ved utregning av gebyr, og dermed ble summen redusert til 413.250 kroner.

– Det er saken som er spesiell

Hovedutvalg for plan (HOAT) behandler jevnlig klagesaker, og i samme møte som Witzøes klage var oppe ble det behandlet to andre som gikk på størrelsen på kommunale gebyrer. En klage ble innvilget, en annen ble avslått.

Men at noen etter å ha sendt klage klarer å redusere det kommunale gebyret med en så stor sum, er uvanlig.

Hovedutvalgsleder Aleksander Søreng (Frp) tror ikke at dette betyr at det finnes lignede saker der folk har fått krav på å betale så mye mer enn det skulle ha gjort, eller at klagerens navn har hatt betydning for måten den ble behandlet på.

– Det helt spesielle med denne saken var at gebyret var så høyt. Jeg tror ikke vi har vært borti noe lignende. Bakgrunnen var at planområdet er så stort i omfang, og at det var dette det ble regnet ut fra i første omgang. Jeg forhørte meg med administrasjonen i forkant, og de forsikret om at vi ikke har hatt noen lignede saker.

– Og klagen ble ikke innvilget på grunn av navnet til klageren. Om det er Gustav Witzøe eller noen annen innbygger, så ser jeg som politiker på saken, og ikke på hvem som klager, sier Aleksander Søreng.