Mattilsynet har fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Finnøy, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland fylke, opplyses i en melding torsdag.

ILA ble 18. november 201 stadfestet på fisk ved sjølokalitet Jørstadskjera og 22. november på lokalitet Kjeahola i Finnøy kommune, Rogaland fylke. Lokalitetene drives av henholdsvis Bremnes Seashore og Mowi Norway, og ligger i kort avstand fra hverandre, cirka 8 km.

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkningssonen som så opprettholdes i to år.

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal når det gjelder kontrollområdeforskriften rundt lokalitetene Jørstadskjera og Kjeahola:

  • Forskriftens § 4 første ledd endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften». Vedlegg 2 til forskriften beskriver hvordan prøveuttak skal gjennomføres, og kravene er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.
  • Forskriftens § 10 tredje ledd endres ved at akvakulturanlegg 11969 Helgøy unntas fra kravene i bestemmelsens første og andre ledd.
  • Forskriftens § 13 tilføyes. Bestemmelsen stiller som krav at ventemerdanlegget tilknyttet akvakulturanlegg 11969 Helgøy skal gjennomføre vask og desinfeksjon ved oppstart av koordinert brakklegging av bekjempelsessonen.