Lokaliteten drives av Emilsen Fisk sammen med SinkabergHansen og Aqua AS. Mattilsynet varslet mistanke om PD ved lokaliteten 4. september.

Oppdretterne meldte ifølge en melding fra Mattilsynet om mistanke den 3. september 2019 etter helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium ble mottatt.

Mattilsynet tok deretter ut prøver 4. september som bekreftet at PD er påvist i anlegget.

Grunnlaget for diagnosen er ifølge Mattilsynets melding kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analysetester fra Veterinærinstituttet (VI).

«Mattilsynet ser alvorlig på sykdomspåvisning i et område nord for fastsatt PD-sone. Lokalitet 26315 Nordgjæslingan ligger i overvåkningssonen der PD ikke skal forekomme», heter det i meldingen.

Tiltak er iverksatt

Mattilsynet kartlegger situasjonen og risikobildet for området. Nabolokaliteter er pålagt å ta prøver som del av kartlegging av smitte.

Nabolokalitetene har også blitt pålagt forbud for å forebygge spredningen.

For å hindre videre smittespredning er lokaliteten Nordgjæslingan pålagt restriksjoner. Mattilsynet har blant annet innført forbud mot å flytte fisk og utstyr til og fra lokaliteten uten tillatelse.

«Mattilsynet har holdt et informasjonsmøte der alle oppdrettsaktører og fiskehelsetjenesten i området var til stede», heter det i meldingen.

Oppfordrer til å være forsiktig

Videre i meldingen oppfordres det til at alle aktører som driver virksomhet knyttet til havbruk i området må vise aktsomhet slik at spredning unngås.

Mattilsynet skriver avslutningsvis at det vil startes arbeid med å oppdatere soneforskriften for PD i området. Mattilsynet skal vurdere situasjonen før det besluttes videre tiltak.