I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet vises det til at forsøket i 2017 på å etablere et såkornfond i Nord-Norge strandet på grunn av manglende interesse fra private investorer.

«Tilbakemeldingene regjeringen har fått i forbindelse med meldingsarbeidet tyder på at forholdene ligger bedre til rette for å opprette et fond i Nord-Norge nå», heter det i meldingen.

Regjeringen vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Etableringen vil bygge på erfaringene fra såkornfondene og se hen til kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger for slike fond. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere innretning for fondet i mai 2021.

Regjeringen ser for seg at mandatet blir utlyst i andre halvdel av neste år.

«Både forvaltningsmiljøer og investorer i landsdelen oppfordres til å forberede seg. Det er en forutsetning at private investorer deltar med tilstrekkelig kapital til fondet», vises det til.

Arctic Investment Platform

- Vi vil også støtte arbeidet med å etablere Arctic Investment Platform, som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland og Den europeiske investeringsbanken. Målet er å etablere et redskap for å samordne investeringer, tiltrekke seg flere og øke effekten av disse i europeisk Arktis, sier næringsministeren.

Regjeringen viser til at det er innført flere tiltak for å avbøte utfordringer i markedet for tidligfasekapital:

  • SMB-rabatten som ble innført da EUs kapitalkravregelverk (CRR/CRD IV) trådde i kraft i Norge ved årsskiftet 2019/2020. Rabatten er en lettelse i bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, slik at bankenes utlån kan bli vridd i favør av slike bedrifter.
  • Inntektsfradrag ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter
  • Skatteinsentivordningen. Personlige skattebetalere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.
  • Regjeringen flyttet i 2019 forvaltningen av Investeringsfondet for Øst-Europa og Nordvest-Russland til Kirkenes. Tidligere kunne fondet bare investere utenfor Norge. Regjeringen har åpnet for investeringer i de nordligste fylkene og bedt om at dette prioriteres.
  • Regjeringen støtter organisasjonene Connect Norge og Seed Forum, som begge tilbyr møteplasser for investorer og bedrifter med behov for kapital, og som har aktivitet i Nord-Norge.