Av totalt 103 innmeldte hendelser i 2022, var det meldt om rømt fisk i underkant av 40 av disse, melder Fiskeridirektoratet. Dette er tall som har lagt relativt stabilt de seneste årene, men nytt fra året er at den største rømmingen ikke var av laks, men av torsk.

– Vi ser at rømmingsbildet endrer seg over tid, og både tilsynet og næringen må tilpasse seg disse endringene. Eksempler på dette kan være nye oppdrettsarter, endret predatorsituasjon eller nye produksjonsmetoder hvor man ikke har opparbeidet et erfaringsgrunnlag, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef ved strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

87.000 torsk rømte

Den største hendelsen av rømming i fjor var i Voldsfjorden i Møre og Romsdal. Der rømte 87.000 torsk fra Gadus Groups lokalitet.

Som Intrafish har skrevet har de lagt skylden på et annet selskap i etterkant for torskerømmingen.

Britt Leikvoll, seksjonssjef ved strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirek

Samtidig som dette er den største hendelsen har det vært en økning i antall nye søknader, og tillatelser gitt til oppdrett av torsk. Fiskerdirektoratet samarbeider med Havforskningsinstituttet om datainnsamling etter hendelsen i Voldsfjorden. Fremover varsler de tilsyn hos torskeoppdretterne.

– Fiskeridirektoratet vil i 2023 gjennomføre et pilottilsyn rettet mot torskenæringen der målet er å undersøke om drift av disse tillatelsene er i samsvar med akvakulturregelverket og øvrige vilkår i tillatelsene, sier Britt Leikvoll.

Så mange rømte totalt

Samlet sett melder Fiskeridirektoratet at det rømte rundt 160.000 fisk fra oppdrettsnæringen i 2022. Direktoratet påpeker at tallene er minimumstall, og at endelige tall på gjenfangst og rømmingstall kan ta over ett år å få klart i noen tilfeller.

De fleste rømmingene har skjedd i forbindelse med arbeidsoperasjoner, som avlusing.

– Med bakgrunn i dette har vi gjennomført tilsyn i hele landet med virksomhetenes risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Dette har vært en omfattende satsing, sier Leikvoll i meldingen fra direktoratet.