Smart Fish Farm
  • En halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som har fått åtte utviklingstillatelser (6240 tonn). Konseptet eies av Mariculture, et selskap Salmar har kjøpt 51 prosent av.
  • Skal ligge åpent hav. 8. januar søkte Salmar Fiskeridirektoratet om en lokalitet i Norskehavet utenfor Trøndelag. Søknaden er nå ute på høring.
  • Lengde/bredde 164 meter, høyde 106 meter, dypgang 61 meter i operasjon, fribord 20 meter.
  • Produksjonsvolumet er 760.000 kubikkmeter.
  • Salmar har som mål om å ta en beslutning om bygging av enheten i tredje kvartal i 2021.
  • Salmar regner med at enheten er ferdig bygget og installert i 2024, og at første fisk kan settes ut sommeren 2024.

Forrige uke søkte Salmar Fiskeridirektoratet om en lokalitet ute i åpent hav til den planlagte havmerden Smart Fish Farm. Investering er estimert til 2,3 milliarder kroner. Salmar vil ikke sette i gang bygging av enheten før de har fått endelig godkjennelse om lokalitet. Når det skjer, kan ikke Fiskeridirektoratet svare presist på.

– Det er ikke helt enkelt å anslå noen saksbehandlingstid, men søknaden ligger ute offentlig i fire uke. Sektormyndighetene er blitt bedt om å behandle søknaden i løpet av 12 uker. Deretter skal Fiskeridirektoratet behandle søknaden og det er klart at jo flere merknader det kommer til søknaden, dess mer tid vil vi måtte bruke på behandlingen, skriver Karianne Torbjørnsen i en tekstmelding til IntraFish.

Hun opplyser at både direktoratet og ulike sektormyndigheter har hatt veiledningsmøter med Salmar før søknaden ble sendt inn.

Investeringer på 2,3 milliarder kroner

I søknaden anslår Salmar et investeringsbehov på 2,3 milliarder kroner (målt i 2020-kroner). Dette er et investeringsanslag som har mer enn doblet seg fra det opprinnelige.

– Driftskostnader som påløper etter dette innebærer kjøp av smolt og fôr, lønn, vedlikehold, logistikk, slakting og administrative kostnader, inkludert forsikring, opplyses det.

Det poengteres at det ikke foreløpig ikke er inngått avtaler om leveranser til utbyggingen, men at andelen av norske investeringsutgifter vil ligge mellom 35 og 75 prosent, det vil si mellom 800 millioner kroner og 1,8 milliarder kroner.

Investeringen vil også utløse ringvirkninger, som behov for en ny brønnbåt til 400 – 500 millioner kroner.

Beslutning om bygging i tredje kvartal

Salmar har som mål om å ta en beslutning om bygging av enheten i tredje kvartal, men poengterer at de ikke vil gjøre denne beslutningen før de har en endelig godkjent lokalitet.

De regner med at enheten er ferdig bygget og installert i 2024, og at første fisk kan settes ut sommeren 2024.

– Parallelt med detaljprosjektering og byggefasen frem mot at anlegges planlegges å bli satt i drift vil det utvikles detaljerte logistikk- og beredskapsplaner samt et måleprogram som dekker miljøparametere, tilvekst, fiskehelse og velferd, teknisk ytelse og ytre miljø, heter det i søknaden.

Selskapet Engineering IDS vil gjennomføre design, bygging og installasjon frem til sertifisering.

Olav-Andreas Ervik Foto: Cato Bruarøy

Olav-Andreas Ervik, som er sjef for Salmars offshore-satsing, tar ikke telefonen når IntraFish ringer for kommentarer. Han skriver imidlertid i en tekstmelding at de ikke gir flere kommentarer rundt saken før ved selskapets kommende kvartalspresentasjon.

Vil sette ut storsmolt

Planen er å sette ut laks med en gjennomsnittsstørrelse på 500 – 700 gram i anlegget.

– Den vil komme fra settefiskanlegg på land eller lukket anlegg i sjø med tilsvarende biosikkerhet som et anlegg på land, heter det i søknaden.

Anlegget skal bygges for å kunne motstå 100-årsstormer på åpent hav. Den er designet med en levetid på 25 år, noe som kan forlenges avhengig av valgt vedlikeholdsprogram.

Enheten skal forankres til havbunnen med åtte liner. Hver line vil bestå av rundt 600 meter fibertau og rundt 1000 meter kjetting med anker i enden.

Undervannsfôring

Enheten skal deles inn i åtte kammer. Hvert av dem blir utstyrt med fem undervannsfôringspunkter og ett overvannsfôringspunkt.

Samlet fôringskapasitet blir inntil 60 tonn per time per kammer.

Fôrlageret skal være i sentersøylen, og er på opptil 3.000 tonn fordelt på 40 lagertanker.

Hovednettet i kamrene er Kikkonet, festet til vertikale fiberliner som er sydd fast til dedikerte festeskinner i topp, sider og bunn. Utenfor hovednettet skal det være en nettingstruktur som har til hovedfunksjon å hindre at drivende objekter skal skade hovednettet.

I dette området i Norskehavet ønsker Salmar å legge Smart Fish Farm Foto: Skjermdump fra søknad

Flyttet lenger ut grunnet olje

I søknaden kommer det også frem at selskapet har søkt om en lokalitet lenger vest enn tidligere planlagt. Dette fordi Oljedirektoratet nylig hadde tildelt letelisenser etter olje og gass i det nærliggende området.

Selskapet ber også om at det innføres en sikkerhetssone med radius på 500 meter rundt enheten – likt hva det er rundt oljeinstallasjoner.

Vanndypet i området hvor Salmar nå søker lokalitet er på 240 – 350 meter. Det ligger i det som Fiskeridirektoratet omtaler som område 11, anbefalt for havbruk til havs.

Bølgehøyder på 2,6 meter i snitt

Vanntemperaturen i området er i 95 prosent av tiden i intervallet 7,5 – 13 grader celsius. Temperaturen er høyest i juni til august, og kaldest i januar til april. Variasjonen er på maksimalt 1,5 grader per døgn.

Saliniteten (saltinnholdet i vannet) er på 33 – 35 promille.

Enheten skal bygges for å tåle bølger med inntil 15 meters høyde.

Bølgehøyder varierer naturligvis, men er i over halvparten av tiden på under 2,5 meter (signifikant bølgehøyde) i det aktuelle området, fremgår det av søknaden. I over 90 prosent av tiden vil den være under 5 meter, mens det i over 99 prosent av tiden vil være under 8,0 meter.

– Mye av operasjonene vil foregå i operasjonssjøtilstander med signifikante bølgehøyder under 3 meter og med operasjonsvinduer på 12 timer, opplyses det.

Gjennomsnittlig ventetid vil være noe over 3 dager i januar, mens det vil ikke være noe ventetid midten av april til midten av september.

I 90 prosent av tiden ventes vinden å være under 15 meter per sekund, mens den vil være under 20 meter per sekund i 98 prosent av tiden.

Lufter tanker om flere enheter

Salmar skriver også at Smart Fish Farm kan være det første steget i en større satsing på oppdrett i åpne hav.

De ser på et scenario hvor flere enheter i samme området gir en samlet, årlig produksjon på rundt 150.000 tonn laks.

– Det forventes en slik serieproduksjon av enheter medfører et redusert investeringsbeløp per enhet. Til sammen utgjør full utbygging av området/blokket direkte investeringer på 12–15 milliarder kroner, opplyser de.

_______________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere aktuelle saker fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden!