E-postene omtales i SinkabergHansens klagebrev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om Mattilsynets saksbehandling og forvaltningsskikk av «Bindalsfjordprosjektet», også omtalt som «laksebarnehagen». SinkabergHansen ba også om omgjøring av Mattilsynets vedtak.