I en uttalelse til en klage på manglende oppføring på søkerliste har Ombudsmannen kommet til at departementets begrunnelse for å unnta statsråd Frank Bakke-Jensens navn fra den offentlige søkerlisten ikke er tilstrekkelig.

– Det kreves særlige grunner for å unnta en søker fra søkerlisten til en lederstilling. Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger. Det må foreligge konkrete hensyn som begrunner unntak. Slike konkrete grunner er ikke gjort gjeldende i denne saken, heter det i uttalelsen fra Ombudsmannen.

Klager ba om svar

Stillingen som direktør for Fiskeridirektoratet ble utlyst i april 2020 med søknadsfrist 10. mai 2020. Søknadsfristen ble deretter forlenget til 2. juni 2020. Statsråd Frank Bakke-Jensen søkte på stillingen 16. juni 2020, etter utløpet av den nye fristen. Han ble i statsråd 21. september 2020 utnevnt til stillingen som direktør for Fiskeridirektoratet.

Ombudsmannen kommer med sin uttalelse etter å ha mottatt en klage over at navnet til statsråd Frank Bakke-Jensen ikke fremgikk av den offentlige søkerlisten til stillingen som direktør for Fiskeridirektoratet.

Den 8. oktober 2020 ba klageren om innsyn i søkerlisten til stillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet. I videre korrespondanse med departementet ba klageren også om svar på en rekke spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, herunder begrunnelsen for at Bakke-Jensens navn ble unntatt offentlighet på søkerlisten til stillingen.

Ba selv om unntak

Departementet har opplyst at Bakke-Jensen selv hadde bedt om at hans navn ble unntatt offentlighet. Videre begrunner departementet unntaket med at han er forsvarsminister i den sittende regjering. En stillingen som krever særlig tillit og stabilitet for at Bakke-Jensen skal kunne gjøre oppgavene på en god måte. En offentliggjøring av hans navn på søkerlisten ville ikke bidra til dette, mener departementet.

Klageren mente at denne begrunnelsen ikke var tilfredsstillende, og klaget spørsmålet inn for ombudsmannen som fant grunn til å undersøke saken nærmere. De viser til at det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende ber om det.

– Ved vurderingen skal det da legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen, heter det i Ombudsmannens uttalelse.

Ikke vist til ulemper

Ombudsmannen sier videre at de ikke utelukker at det vil være situasjoner der for eksempel uro som følge av at en statsråd søker seg til annen stilling, kan begrunne unntak.

– Rollen som statsråd er likevel ikke i seg selv tilstrekkelig til å konstatere at det foreligger slike skader og ulemper at unntak fra offentlighet er nødvendig. Det kan være særlige forhold knyttet til rollen som forsvarsminister. Det må likevel påvises hvilken skade offentlighet om søknaden har, heter det i uttalelsen.

– Nærings- og fiskeridepartementet har i denne saken ikke vist til hvilke konkrete skader og ulemper en offentliggjøring av Frank Bakke-Jensens navn ville hatt for hans stilling som statsråd, fastslår Ombudsmannen.

Ikke grunn nok

Stillingen som direktør for Fiskeridirektoratet er videre en offentlig stilling det knytter seg særlig interesse til, viser Ombudsmannen til. Det må da foreligge særlige grunner for å ta til følge en anmodning om ikke å stå på søkerlisten.

– Det fremgår ikke at det forelå spesielle konkrete rekrutteringshensyn i denne tilsettingen. Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger, sier ombudet.