Utvalgets flertall på seks fagøkonomer foreslo da utredningen ble lagt fram 4. november, å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på overskudd. Mindretallet på tre går mot. Mindretallet representerer partene i arbeidslivet ved LO, NHO og Kommunenes sentralforbund.

I en merknad skriver mindretallet (på side 17 i NOU-en) at de «… mener at dagens modell for grunnrentebeskatning gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres. Dersom veksten i havbruksnæringen avtar, og proveny fra tildeling av ny kapasitet ikke gir forutsigbare og stabile inntekter til vertskommunene, mener mindretallet at det må vurderes om Havbruksfondet også skal tilføres et proveny gjennom en moderat produksjonsavgift.»