Det kommer til å bygges mange flere landbaserte oppdrettsanlegg fremover. Langt ute i skjærgården kan det bli dyrt.

– Nettselskapene har tilknytningsplikt. Landbaserte oppdrettsanlegg vil vanligvis bli knyttet til det regionale distribusjonsnettet. Hvilke begrensninger de regionale nettselskapene har, kan de selv best svare på, skriver direktør for plan og analyse i Statnett, Grete Westerberg i en epost.

Men det er oppdretterne selv som må betale for å koble seg på distribusjonsnettet. Oppdrettsselskapene må også betale anleggsbidrag til strømleverandørene i områdene, for tilgang til kraftnettet.

Hun forklarer at landbaserte oppdrettsanlegg svært sjeldent vil være av en størrelse som gjør at de vil være årsak til behov for å forsterke transmisjonsnettet. Men anleggene kan være et av flere behov i et område som samlet utløser behov for økt kapasitet på kraftnettet.

Må være samfunnsøkonomisk rasjonelle

– Hva må eventuelt til for at man skal kunne realisere disse anleggene med strøm fra land?

– I noen tilfeller er det plass i det eksisterende nettet til å knytte til kunden. I andre tilfeller er det behov for å øke kapasitetene i nettet. Alle tiltak vi gjennomfører må ha konsesjon fra myndighetene og således være samfunnsøkonomisk rasjonelle, sier Westerberg.

I Bergensområdet spesielt, er det store planer for økt forbruk på grunn av elektrifiseringen av oljeindustrien, datasentre og annen næringsutvikling, forteller hun. Statnett har satt i gang en konseptvalgutredning (også kjent som en KVU) for å identifisere hvordan de kan møte de økte strømbehovene.

Møre og Romsdal trenger mer strøm for landbasert oppdrett

– På Haugalandet er det også planer for økt forbruk, blant annet på grunn av elektrifisering av petroleumsvirksomhet, industri og annen næringsutvikling. Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad om ny kraftledning på Haugalandet i løpet av første halvår 2020.

Møre og Romsdal har også et behov for økt kapasitet, grunnet elektrifiseringen av transport og industriutvikling, i tillegg til flere landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vi har sammen med de regionale nettselskapene satt i gang et arbeid for å utrede mulige tiltak i dette området, sier hun.

Tatt høyde for planene i Nettutviklingsplanen

Westerberg forklarer økt effektuttak fra kraftnettet som en følge av landbasert oppdrett, er et behov Statnett er kjent med. De tar også hensyn til anleggene i analysene deres, blant annet i Nettutviklingsplanen for 2019.

– Når det gjelder utviklingen fremover er vi avhengig av god dialog med regionale nettselskaper og aktørene selv. I samspillet mellom industriutvikling og nettutvikling vil det kunne være en utfordring at våre ledetider er lenger enn hos industriaktører av ulik type. Det er derfor svært viktig at vi involveres så tidlig som mulig, avslutter hun.

Salmon Evolution planlegger et stort matfiskanlegg på land. Strøm kan bli en utfordring enkelte dager, men de har planer om reserveløsning. Foto: Salmon Evolution

Salmon Evolution har fått energibehovet klarert

Salmon Evolution holder nå på med å planlegge et landbasert oppdrettsanlegg på Fræna i Møre og Romsdal. Selskapet eies av Romsdalsfisk og fikk konsesjon til det landbaserte anlegget i 2018.

Daglig leder Odd Tore Finnøy forteller at Salmon Evolution har hatt diskusjoner med deres regionale strømleverandør om tilførselen av kraft. De har fått dekket strømbehovet til anlegget med Istad Nett.

– Men det vi også har diskutert med strømleverandøren, er mulig bortfall av matelinjene til anlegget vårt. Vi er i et område der vi mangler en regional linje som er blitt diskutert i mange år, men ikke har kommet på plass.

Finnøy forteller at Istad Nett har varslet om at det en kald vinterdag kan bli vanskelig å skaffe nok energi til det landbaserte oppdrettsselskapet.

– De kaldeste dagene på vinteren, på en såkalt «høylastdag», kan vi miste kraft.

Er klar om de lyset skulle gå

Finnøy legger til at Salmon Evolution regner med slike bortfall når de bygger ut det landbaserte anlegget. Det kommer til å ha et reservekraftanlegg med generatorer.

– Om strømmen vår ryker, vil strømmen til Ormen Lange–feltet også falle ut.

Men selskapet bekymrer seg ikke over den nåværende kraftsituasjonen i området. De ligger rimelig nær transformatoren som skal gå til blant annet Ormen Lange–feltet, og har dessuten lavere strømforbruk om vinteren grunnet lave sjøtemperaturer.

– Vi kommer til å samarbeide med strømleverandøren vår om å legge press på Statnett for å bygge ut en bedre og sikrere tilførsel til områdene. Er det mye aktuell industri som har ett stort strømbehov, og akkurat nå opplever vi et kraftunderskudd i området.

Han legger til at det er typisk at landbaserte oppdrettsanlegg blir lagt til områder der det ikke er god strømdistribusjon, fordi det første som prioriteres er tilgangen på sjøvann.

IntraFish har samarbeidet med søsteravisen Europower i denne saken.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.