- Det er mange flinke private aktørar i marknaden i dag, samstundes som Veterinærinstituttet blir oppfatta som ein