Fakta om utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

– Fiskeridirektoratets prosess i forhold til behandling av søknader om utviklingstillatelser har dessverre blitt en parodi i likhet med flere av konsesjonsrundene som har blitt gjennomført de siste 20 årene. Veldig mange av utviklingskonsesjonene som er tildelt så langt er gitt til konsepter som vil gi minimal eller ingen effekt i forhold til å løse de største utfordringene i næringen, skriver Geir Wenberg i Salten Aqua etter at Wenberg Fiskeopdrett har fått avslag på søknaden om utviklingstillatelser etter først å ha fått melding om at de ble vurdert til å falle innenfor ordningen.

Søkte om 10 tillatelser

Wenberg søkte med sine samarbeidspartnere TechnipFMC og BioVivo om 10 utviklingstillatelser til sitt konsept. Fiskeridirektoratet ga Wenberg tilbakemelding 25. januar i år om det omsøkte konseptet ble vurdert til å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser, og at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere tillatelser. Direktoratet etterspurte også en del tilleggsinformasjon.

Etter at Wenberg i januar i år mottok brev om at konseptet ble ansett for å være innenfor formålet med utviklingstillatelsene har konseptet blitt endret på flere punkter. Fiskeridirektoratet har konkludert med at det ikke kan tildeles utviklingstillatelser til det endrede konseptet eller det originale.

Gir ikke opp

– I liket med mange gode fremtidsrettede konsepter som har fått avslag har OceanTECH høstet bifall fra blant annet politikere og miljøorganisasjoner over hele landet. Vi påtar oss gjerne og være stemmen til de mange gode prosjektene som så langt har fått avslag og ikke får mulighet til å bidra til utvikling av næringen i den retningen vi må, skriver Wenberg.

Han sier de selvfølgelig kommer til å klage på avslaget og har stor tillit til at departementet kommer til å ordne opp.

– Vi har på ingen måte gitt opp. Vi vet at OceanTECH er ett prosjekt som bør realiseres fordi teknologien vil ha betydning for utviklingen av norsk oppdrettsnæring. OceanTECH er ett konsept som skal utvikles for å kunne selges nasjonalt og globalt. Dette er ikke noe vi kun skal bygge for oss selv for å få konsesjoner. Teknologien skal bli så bra at den blir ettertraktet over hele verden til produksjon av flere arter enn laks, sier Wenberg i pressemeldingen.