Sølvtrans Rederi as, som ikke omfatter hele konsernet, tjente 371 millioner kroner før skatt i fjor, opp fra 320 millioner kroner året før. Intrafish har så langt ikke fått tak i konserntallene, som gir det totale bildet.

– 2020 var preget av koronapandemien, mens selskapets drift i 2021 ikke er blitt veldig påvirket av pandemien, skriver styret i Sølvtrans Rederi as i sin årsberetning.

Styret følger nå situasjonen i Ukraina og potensielle følger tett, men så langt har det ikke gitt noen vesentlige følger for rederiet.

Ved årsskiftet besto dette selskapet av 20 brønnbåter, etter det ble tatt levering av en båt i 2021. De fleste av dem går på langsiktige kontrakter i Norge, Skottland, Tasmania og Island. Sølvtrans-konsernet eier også båter i andre selskap enn Sølvtrans Rederi as, så totalen for gruppen er høyere.

Sølvtrans
  • Verdens største brønnbåtrederi med en flåte på rundt 40 båter i inn- og utland. Etablert i 1986
  • Har rundt 650 ansatte, hvorav over 600 jobber på sjøen
  • Hovedkontor i Ålesund
  • Frakter levende laks, både settefisk og slaktefisk. Driver i tillegg med avlusning og andre operasjoner for lakseoppdrettere
  • Eies av gründerfamilien Halsebakk (15 prosent), et oppkjøpsfond forvaltet av Altin Capital Partners (82 prosent) samt tidligere Pareto-partner Anders Hvide (tre prosent)

Samtidig hadde rederiet hele ti fartøy kontrahert per 31. desember, ifølge styrets beretning. To av dem ble levert i første kvartal.

Sølvtrans befester posisjonen sin som det største brønnbåtrederiet i verden. Brønnbåter er spesialbygde båter som transporterer levende fisk, både settefisk og slakteklar fisk. I tillegg benyttes båtene ofte til ulike behandlinger av fisk, blant annet avlusning.

263 årsverk, nesten bare menn

Sølvtrans Rederi as sysselsatte 263 årsverk i 2021, alle om bord på selskapets båter (som jobber i administrasjonen på land er ansatte i et eget selskap).

Av dem er det kun syv kvinner, eller 2,66 prosent.

– Selskapet har en praksis for full likestilling mellom mannlige og kvinnelige ansatte på alle nivåer i organisasjonen, basert på antagelse om at en bedre fordeling mellom kjønnene vil bidra til bedret arbeidsmiljø og bedre tilpasning og bedret inntjening på lang sikt. Tradisjonelt har ledige stillinger på båten blitt besatt av menn. Det er begrenset med kvinnelige søkere på disse stillingene, noe som gjør kjønnsbalansen utfordrende, skriver styret.

Ser positiv på fremtiden

Selskapets styre har et positivt grunnsyn på brønnbåtmarkedet.

– Særlig for store og mer effektive brønnbåter med lukket teknologi. Styret venter at etterspørselen av brønnbåttjenester vil fortsette å øke som følge av produktivitetsvekst, lengre fraktdistanser, endret bruk av brønnbåter og regulatoriske endringer, heter det.

Balanse på over 7 milliarder kroner

Ved årsskiftet var Sølvtrans Rederi as' eiendeler bokført til 7,3 milliarder kroner i verdi. Det meste av dette var båter (4,7 milliarder kroner) og lån til foretak i samme konsern (1,9 milliarder kroner). I tillegg hadde selskapet 245 millioner kroner i banken.

Eiendelene var finansiert med egenkapital på 1,2 milliarder kroner og langsiktig gjeld på 5,9 milliarder kroner. I tillegg hadde selskapet 178 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

Sølvtrans eies av fond forvaltet av Altin Capital Partners (82 prosent), Halsebakk-familien (15 prosent) samt Anders Hvide.

Styret i Sølvtrans Rederi består av Anita Mek Halsebakk (moren til administrerende direktør Robin Halsebakk) og Anders Hvide. Intrafish har så langt ikke fått tak i Robin Halsebakk for en kommentar til resultatet.

Sølvtrans Rederi as, tall i millioner kroner

2021 2019 Endring
Omsetning 933,1 912,5 2,3 %
Driftsresultat 508,1 511,2 -0,6 %
Resultat før skatt 370,9 320,5 15,7 %
Nettoresultat 368,7 318,2 15,9 %
Driftsmargin 54,5 % 56,0 % -2,8 %