Presisering: IntraFish skrev i første versjon at revisor mente at selskapet ledelse ikke har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapet regnskapsopplysninger. Det stemmer ikke. IntraFish beklager.

– Selskapet og konsernet viser betydelig underskudd for 2020 og er avhengig av tilførsel av likviditet og egenkapital for å kunne fortsette virksomheten. Selskapet har ikke kunnet fremlegge dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om det er realistisk at selskapet vil tilføres egenkapital og likviditet, og som følge av dette foreligger det heller ikke et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av eiendeler og forpliktelser, skriver revisor Amund P.