Visningstillatelse
  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Formålet er «å bedre kunnskapen om akvakultur for publikum»
  • Det er Fiskeridirektoratet som utdeler visningstillatelser
  • Ifølge direktoratet er det strenge vilkår, og «kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen»
  • Samlokalisering med andre typer tillatelser er ikke tillatt.
  • Tillatelsene gis midlertidig for inntil 10 år, med mulighet for forlengelse
  • Muligheten til å søke om slike tillatelser ble satt på pause i mars 2021. Pausen er fortsatt ikke opphevet

Kilde: Fiskeridirektoratet

Ordningen med visningstillatelser for lakseoppdrett fortsetter å tiltrekke seg interesse.