– Etter gjennomført mandat for revisjon av konkursboet er det avdekket en rekke forhold som kan representere brudd på sentrale lover knyttet til regnskapsførsel og rapportering, herunder aksjelov, regnskapslov, bokføringslov og som en konsekvens av manglende ajourhold også merverdiavgiftsloven. Enkeltvis og samlet gir disse grunnlag for å vurdere mulige straffbare forhold etter straffeloven.

Dette er saka - Atlantic Seafood

Sjømatselskapet Atlantic Seafood vart registrert i september 2020 og heldt til lokalene kor sjømatselskapet Sunsea Seafood heldt til fram til 2018, då det gjekk konkurs.

Atlantic