I en børsmelding onsdag går det fram at Gigante Salmon nå søker om tillatelse til å etablere en steinfylling i sjøen utenfor Lille Indre Rosøy. Selskapet begrunner dette med at de ønsker å bruke mindre strøm og rense avløpsvannet mer enn opprinnelig planlagt.

Fyllingen vil legges på sørøstsiden av øya, og gjennom økt lengde og fall blir det da mulig å legge inn turbiner som regenerer energien fra den høyden vannet er pumpet opp til, opplyser selskapet i meldingen.

– Med denne løsningen kan vi senke energikostnaden vår med 30–50 prosent, uttaler administrerende direktør Helge E.W. Albertsen i meldingen.

I tillegg vil det etableres en kanal gjennom utfyllingen som gjør det mulig å
rense avløpsvannet bedre enn det som er kravet, som er 50 prosent.

– Anleggets opprinnelige design fyller alle kravene gitt i tillatelsen vår, men vi ønsker å strekke oss litt og bli enda bedre. Det er ingen grunn til å slippe ut mer fiskegjødsel til havet, eller bruke mer energi enn vi må. Og med denne løsningen kan vi redusere begge deler, legger Albertsen til i meldingen.

Vil ikke forsinke prosjektet

Selskapet mener sjøfyllingen også vil fungere som en naturlig bølgedemper, som skjermer og sikrer anlegget bedre mot vær og klimautfordringer de neste tiårene.

Selskapet søker om å fylle 250.000 m³ steinmasser i sjøen, og disse massene tas ut
fra Lille Indre Rosøy. Endringene i planen vil ikke forsinke anleggsarbeidet eller øke kostnadene ved byggingen opplyser selskapet i meldingen

– At det ikke forsinker eller fordyrer byggingen er selvfølgelig viktig for oss, men det viktigste er nok de langsiktige effektene gjennom økt rensing og lavere energiforbruk som igjen gir en lavere produksjonskostnad for laksen, uttaler Albertsen.

Omstridte områder

Gigante Salomons planer om landbaserte anlegg på to øyer i Nordland, Lille Indre Rosøy i Rødøy og Fleinvær utenfor Bodø, har vakt oppsikt lokalt og er omstridte. Flere har tatt til orde mot etableringene, noe NRK blant annet tidligere har omtalt.

– Hvordan tror dere søknaden vil bli tatt imot i lokalmiljøet? Frykter dere at dette kan utløse ytterligere motstand/protester mot planene om landbasert oppdrett på øya?

Helge E.W. Albertsen Foto: Gigante Salmon

– Vi har hele veien hatt god dialog med innbyggerne på Rødøya, og føler oss veldig velkommen i hele Rødøy. Vi har ingen grunn til å tro at denne søknaden vil endre dette, svarer daglig leder Gigante Salmon, Helge E.W. Albertsen, i en epost til IntraFish.

– Dere har søkt om etablering på både Lille Indre Rosøy og Fleinvær, noe som har skapt negative reaksjoner i enkelte miljøer, hvordan vurderer dere disse reaksjonene? Står dere fast på etablering på begge disse øyene uansett?

– Når det kommer til Fleinvær og Lille Indre Rosøy, så er det to ulike prosjekter. Vi har tillatelse på Lille Indre Rosøy, og der er byggingen i rute. På Feøya er det fortsatt en lang prosess som gjenstår før vi kan søke om å få etablere oss der. Vi har respekt for den grundige prosessen som planmyndighetene nå kjører, så skal vi vurdere om vi søker akvakulturtillatelse eller ikke når de er ferdige, svarer Albertsen og legger til at selskapets fokus nå ligger helt og fullt på Lille Indre Rosøy.

– Og lage et så godt oppdrettsanlegg som mulig. Vi er en aktiv samfunnsbygger som vil bidra til et robust lokalsamfunn i Rødøy, med gode og forutsigbare arbeidsplasser som bidrar positivt til klimaløsningen, skriver Albertsen.

IntraFish har også spurt Naturvernforbundet i Nordland hvordan de stiller seg til søknaden fra Gigante Salmon om en steinfylling utenfor Indre Lille Rosøy. IF kommer tilbake med organisasjonens svar dersom og når de svarer.