Det opplyser NFD i en melding torsdag. Departementet har torsdag omgjort klagevedtakene til Blár og Erko Seafood i saker om utviklingstillatelser.

Bakgrunnen for omgjøringen er at departementet vurderer at det skjedde en praksisendring i saksbehandlingen for utviklingstillatelser som innebar en ny og uriktig tolkning av vilkåret om «betydelig innovasjon».

Følgen av at vedtakene omgjøres, er at Fiskeridirektoratets opprinnelige avslagsvedtak opprettholdes, og at aktørenes klager over direktoratets vedtak ikke gis medhold.

Utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner var en prøveordning i to år. Det kunne søkes om utviklingstillatelser fram til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.
Kilde: Fiskeridirektoratet

Departementet følger med dette opp Sivilombudets kritikk fra tidligere i år av praksisendringen som skjedde i 2021, under forrige regjering.

– Omgjøringsvedtakene vil rette opp den feilen som Sivilombudet mener er gjort. Løsningen vil også bidra til å gjenopprette en likebehandling av alle søkerne, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Skjæran legger til:

– Behandlingen av søknader om utviklingstillatelser har tatt lang tid og svært mye saksbehandlingskapasitet. Nå er det tid for å se framover.

Daglig leder i Erko Seafood, Leif Rune Pedersen sier til Intrafish at de skal bruke tid på å sette seg inn i vedtaket.

– Vi må sette oss ned å finne ut hva vi skal gjøre nå. Vi trenger tid før vi kan uttale oss mer om saken, sier Pedersen.

Det var 30. august i år at Nærings- og fiskeridepartementet varslet at to prosjekter som tidligere var definert som å være innenfor ordningen for utviklingstillatelser, kunne få omgjort vedtakene sine.

De to prosjektene eies av Blár (tidligere Roxel Aqua) og Erko Seafood. Snuoperasjonen kom som følge av kritikk fra Sivilombudet, etter selskapet Viewpoint Seafarm hadde klaget på saksbehandlingen hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Striden gikk blant annet på hvor lang frist man fikk til å ettersende dokumentasjon, samt begrepet «betydelig innovasjon».

– Vi er litt i sjokk og veldig overasket over omgjøringen. Vi må nå finne ut hva vi skal gjøre videre. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken mer nå, sier styreleder i Blár, Trond Ferkingstad.