Økningen i størrelsesorden 350 millioner kroner gjør at Gigante Salmon må få inn ny kapital, og det jobbes med å få dette på plass, opplyses det. Planen er at kostnadssprekken skal dekkes gjennom en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering.

Like etterpå denne meldingen kom det ny børsmelding fra selskapet om at toppsjef Helge E.W. Albertsen går av.

– I lys av den økte kostnadsprognosen som i dag er fremlagt for styret, har styret besluttet å bringe arbeidsavtalen med CEO Helge E.W. Albertsen til opphør. Albertsen vil fortsatt være tilknyttet selskapet som rådgiver. Styret har konstituert Kjell Lorentsen som CEO fra i dag, og han trer samtidig ut av styret. Han var CEO i selskapet fra oppstart av virksomheten frem til september 2021. Lorentsen er i dag konsernleder i Gigante Havbruk AS. Arbeidet med å finne ny CEO til selskapet er igangsatt, opplyser styreleder Eirik Sørgård.

Helge E.W. Albertsen er ferdig som administrerende direktør i Gigante Salmon. Foto: Gigante Salmon

Første overskridelse

Også i oktober 2023 meldte selskapet om kostnadsoverskridelser – da på cirka 200 millioner kroner. Det ble forklart med «en kombinasjon av generelle prisøkninger som er kommunisert tidligere, spesielt innenfor elkraft, samt endringer som selskapet ønsker å foreta for å sikre fiskevelferd og legge til rette for en bærekraftig produksjon».

GIGANTE SALMON
  • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
  • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
  • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
  • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
  • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
  • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon

Slik forklarer selskapet

Den økte prognosen nå, på 350 millioner kroner, skyldes ifølge meldingen hovedsakelig lengre byggetid, herunder kostnader til rigg og drift. Det påpekes at tallene fortsatt er gjenstand for kontroll, kvalitetssikring og dialog med leverandørene.

Total investeringsramme for utbyggingen frem til ferdigstillelse av anlegget er etter den nye økningen estimert til 995 millioner kroner – fra opprinnelige 445 millioner kroner.

Oslo Børs stanset handelen i aksjen før meldingen, etter en henvendelse fra selskapet. Etter handelen ble gjenopptatt ti minutter etter meldingen var publisert, stupte aksjekursen med nær 20 prosent. I skrivende stund er kursen ned 18,3 prosent til 5,80 kroner.

Smoltdød

Starten på året har vært krevende for selskapet. 23. januar kom meldingen om stor smoltdød i landbasertanlegget på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i Nordland.

Totalt 640.000 fisk ble satt inn i anlegget, fordelt på to fiskegrupper. Gruppe en var på 340.000 fisk, og gikk fint. Andre gruppe på 300.000 fisk gikk det ikke like godt med.

Det tok tid å finne årsaken til smoltdøden, og 13. februar kommuniserte selskapet følgende:

– Gigante Salmon har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsaken til dødeligheten, og sette inn avbøtende tiltak. Det er ikke avdekket en enkeltfaktor, men en kombinasjon av flere årsaker. Smolten i den andre leveransen hadde av flere grunner lavere kvalitet; blant annet på grunn av utsatt levering som følge av forsinket oppstart av anlegget, skrev selskapet i en oppdatering til markedet da.