• Samlet eksportverdi for norsk sjømatnæring i 2021: cirka 120,7 milliarder kroner, opp 14 prosent sammenlignet med 2020. Dette er den høyeste eksportverdien registrert noensinne.
  • Beregnet verdiskaping for sjømatnæringen, målt i bidrag til bruttonasjonalprodukt, i 2021: cirka 60 milliarder kroner.
  • Om man legger til ringvirkninger i annet næringsliv, var verdiskapingen for 2021 beregnet til cirka 113 milliarder kroner.
  • Innenlandsomsetningen av sjømat endte på cirka 10,8 milliarder kroner, som er opp tre prosent fra 2020.

Dette er noen av tallene i Sintef Ocean sin rapport om den nasjonale betydningen av sjømatnæringen.

– Det var særlig økning fra havbruksnæringen som bidro til den samlede oppgangen i verdiskaping i 2021, ledet av god etterspørsel og markant prisoppgang i markedene for laksefisk. For fiskeriene ble det en liten nedgang i 2021, som ble preget av høyere driftskostnader, blant annet på grunn av høye drivstoffpriser, uttaler seniorforsker i Sintef Ocean, Ulf Johansen, til Sintefs nettsider.

226 milliarder kroner

Sintef Ocean lager årlig en verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske sjømatnæringen. Analysen inkluderer direkte ringvirkninger, som skapes hos selskaper som leverer direkte til aktørene i kjerneleddet, og indirekte ringvirkninger, som er effekter fra de som selger varer og tjenester til direkteleverandørene. Rapporten fra 2020 kan du lese om her.

I årets rapport skriver Sintef Ocean at den totale produksjonsverdien for sjømatnæringen økte med 11 prosent i 2021, til omtrent 226 milliarder kroner. Produksjonsverdien er den verdien hvert ledd i en verdikjede oppnår gjennom omsetning i markedet

Ved å legge til ringvirkningseffektene av næringen ble det skapt brutto omsetningstall for hele 361 milliarder kroner nasjonalt sett, som var en sterk oppgang sammenlignet med de to foregående årene, hvor tallet har vært nærmere 330 milliarder kroner, skriver Sintef Ocean.

Seniorforsker Ulf Johansen i Sintef Ocean. Foto: Sintef Ocean

Eksportverdien i 2021 var i hovedsak drevet av fortsatt høy etterspørsel etter laks, som satte ny rekord for eksportverdi dette året, men også eksportprisen på ørret og mengden torsk var gode bidragsytere.

– Det kan derimot bemerkes at eksportprisen for fersk og fryst torsk opplevede en nedgang på henholdsvis 16 prosent og 8 prosent, særlig drevet av volumvekst, redusert etterspørsel i HoReCa-markedet (hotell, restaurant og catering) pga. COVID-19 og en sterkere krone mot viktige markeder, uttaler Johansen.

I rapporten skriver Sintef Ocean at den samlede sysselsettingseffekten av norsk sjømatnæring har ligget i overkant av 70 000 årsverk de tre siste årene. I 2021 var tallet cirka 75 500. Av disse er i overkant av 40 prosent sysselsatt i nærginen mens resten er sysselsatte i tilhørende nærginer som ringvirkninger.

Noen mørke skyer

I rapporten blir også noen potensielle utfordringer for tiden fremover tatt opp. Den svake kroneverdien er noe eksport av norsk sjømat har nytt godt av, men dette kan endre seg de kommende årene «med uro i finansmarkedene, høy internasjonal inflasjon og en fare for økonomisk resesjon i sentrale markeder».

Knapphet på arbeidskraft blir også tatt opp i rapporten, der dette potensielt kan øke kostnadene i norsk industri og næringsliv. «Dette vil svekke norsk konkurranseevne, særlig i fiskeindustri- og foredling, men også innenfor viktige underleverandører som spiller en betydelig rolle inn mot både fiskeri- og havbruksnæringen», skriver Sintef Ocean i rapporten.