Før skatt fikk lakse-konsernet et resultat på 862 millioner kroner i 2021, opp fra 33 millioner kroner i 2020. Oppdretter Eva Kristoffersen er daglig leder og majoritetseier i lakseselskapet Egil Kristoffersen og Sønner, som ble startet som hvitfiskselskap av hennes bestefar på 1930-tallet.

– Egil Kristoffersen & Sønner as solgte seg i 2021 ut av Norway Royal Salmon asa (NRS), og er ikke lengre aksjonær i selskapet. Vi beholdt likevel NRS som hovedeksportør av våre produkter, og har fremdeles en smoltavtale med selskapet som løper ut i 2023, skriver selskapet i sin årsberetning.

Aksjesalget skjedde sensommeren 2021 da NTS og Salmar begge forsøkte å få kontroll over NRS. Det endte med at NTS vant kampen, tross et høyere bud fra Salmar, etter at Egil Kristoffersen & Sønner aksepterte budet på 240 kroner aksjen fra NTS, fremfor Salmars bud på 270 kroner.

Paradoksalt nok er Salmar i disse dager i ferd med å sluke NTS, noe som sikrer det kontroll også over NRS, som skal slås sammen med Salmar.

Ifølge notene til årsregnskapet ga aksjesalget i NRS en gevinst på 774,2 millioner kroner for Egil Kristoffersen & Sønner. Ved årsskiftet hadde konsernet hele 1,2 milliarder kroner i banken.

Bedre drift

Selskapet driver lakseoppdrett og slakterivirksomhet i Bø i Vesterålen samt smoltproduksjon i Meløy på Helgeland, lenger sør i Nordland.

– 2021 fortsatte der 2020 sluttet med pandemi, men markedet har vært sterkt gjennom året og etterspørselen har skiftet oppover som følge av nye varestrømmer i 2020. Forbedret markedspris har gitt forbedring i resultatet for bedriften, til tross for at vi fikk påvist ILA på lokaliteten Skatelia i slutten av mai. Fisken ble slaktet og solgt til gode priser, og dødeligheten var akseptabel i denne fiskegruppen, skriver selskapet.

Andel produksjonsfisk, altså fisk av lavere kvalitet, var høyere enn normalt. Det skyldtes blant annet avlusning hvor det også var forhøyet dødelighet.

– Årsaken mistenkes å være alger og lavt oksygennivå. Sett bort fra ILA-utbrudd har den helsemessige statusen og tilveksten på fisken vært tilfredsstillende, skriver selskapet.

Bedriftens slakteri var i drift i rundt 100 dager i løpet av året, opplyses det.

Konsernets driftsresultat endte på 71,4 millioner kroner, opp fra 13,1 millioner kroner året før, mens morselskapet fikk et driftsresultat på 57,2 millioner kroner mot et tap på 1,3 millioner kroner året før.

63 årsverk

Konsernet sysselsatte 63,4 årsverk i 2021. Av dem jobbet 23,5 i oppdrettsavdelingen, 7,4 i administrasjonen og 20,9 i slakteriet.

Styret skriver i sin beretning at det jobber bevisst for å fremme likestilling. I oppdrettsavdelingen er det kun to kvinner og 16 menn, men i de andre deler av organisasjonen er det mer jevnt fordelt.

– Det skal ikke forekomme diskriminering i forhold til kjønn, etnisitet eller seksuell legning, skriver styret.

Konsernet registrerte ni uhell med personskade i løpet av 2021. Av dette var det en skliulykke som førte til brukket ankel og ga fravær, ellers var det mindre skader.

Selskapet opplyser ellers at det har gjort flere investeringer i 2021, blant annet i flere luselasere, opprusting av ei kai, ny fôrflåte og nytt vannrenseanlegg i slakteriet.

Intrafish har bedt Eva Kristoffersen om kommentarer til årsregnskapet, men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Egil Kristoffersen & Sønner as, konserntall (tall i millioner kroner)

2021 2020 Endring
Omsetning 443,4 307,5 44,2 %
Driftsresultat 71,4 13,1 445,0 %
Resultat før skatt 862,1 33,4 2481,1 %
Nettoresultat 845,6 30,6 2663,4 %
Driftsmargin 16,1 % 4,3 %

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.